აბგა
საკომუნიკაციო აუდიტი
რეპუტაციის მართვა
კორპორაციული პასუხისმგებლობა
კრიზისების მართვა
საკომუნიკაციო კამპანიები
ღონისძიების ორგანიზება
საკომუნიკაციო სტრატეგია
ზანდუკი
მთავრობასთან ურთიერთობა
მედიასთან ურთიერთობა
ინვესტორებთან ურთიერთობა
შიდა კომუნიკაცია
კორპორაციული კომუნიკაციები
B2B კომუნიკაციები ჯანდაცვის სექტორში
თემთან კომუნიკაცია
ზარდახშა
სტარტაპიარი
ენერგეტიკის პიარი
ფინანსური სექტორის საკომუნიკაციო სერვისები
გარემოსდაცვითი პიარი
სპორტის კომუნიკაცია
კვებისა და სასმელი პროდუქტების პიარი
ინვესტორთა მხარდაჭერა
სკივრი
ადვოკატობა
ჯანდაცვის პიარი
განათლების მხარდაჭერა
სამოქალაქო ორგანიზაციების პიარი
სამომხმარებლო პიარი
ტურიზმის მარკეტინგი
ღვინისა და მეღვინეების მხარდაჭერა
უჯრა
სტრატეგიული დაგეგმვა
ცვლილებების მართვა
დაინტერესებული მხარეების ანალიტიკა და რუკის მომზადება
მართვის საკონსულტაციო მომსახურება
ინსტიტუციური გაძლიერება და შესაძლებლობების განვითარება
იურიდიულ დავებთან დაკავშირებული კომუნიკაცია
გავლენის პიარი
ჩანთა
ბრენდის იდენტიფიკაცია
ბრენდის პლატფორმის შემუშავება
კვლევა და ანალიტიკა
ამბის თხრობა
მონაცემთა ვიზუალიზაცია
ემპათიის რუკა
გარე პრესსამსახური
ხურჯინი
ახალი ბიზნეს- მიმართულებების შექმნა
ინოვაციური ბიზნეს მოდელი
ფასეული შეთავაზების ტილო
მისიის მოდელის ტილო
მომხმარებლის გამოცდილების რუკა
მომხმარებელთა ჩართულობა
სოციალური მედია
Social Media

 

Conducting of public relations and marketing communication through digital technologies and social network is a modern trend, which is used by all types of organization and social groups in order to show their ideas and capacities and find interesting partners for cooperation and development.

 • We assist our consumers in making of interesting and useful content that will establish its place in an internet space
 • We conduct uninterrupted, 24-hour dialogue of our consumers with their internet audience that is based on features of target groups and taking into account of their requirements at a maximal level and efficient use of modern informational technologies and permanently changeable innovations.

 Social Media - Products 

 • Social network analysis
 • Formation of a social media platform
 • Social media strategy
 • Social media campaigns
 • Report on using of social media 

 

მიწერე კონსულტანტს
Man
11@gepra.ge
Customer and employee engagement

 

In the modern business world, where existence of high quality products is a must, consumer’s loyalty to a brand is specified by emotional factors. Correct business actions cause a positive response of a consumer and make them loyal to a brand.

We establish multi-lateral relations with people whose opinion is important and shall be considered for success of your business.

We study stakeholders in details – mass media, consumers, partners, employees and the society, in order to select and use channels required for telling your history, tone and voice.

We promote your communication through social and traditional media and create a brand power through a digital and direct communication.

Knowing of the consumers ‘needs allows is to propose smart and reasonable solutions in response to the challenges which you are facing.

With assistance of Gepra’s Public Relations Team you will be able to:

 • Create new products and supply it to the market;
 • Establish close relations with stakeholders and retain it for a long period of time;
 • Carry out revitalization and repositioning of a brand;
 • Ensure digital and social inclusion of consumers;
 • Plan and implement consumer focused educational or behavior transformation campaigns;
 • Manage risks and use opportunities for getting out of crisis situations.

Employee Engagement

Employees are the ambassadors of a company, your representatives before a broad audience. They shall understand and believe in their company and care about brand image and reputation both in communication process with external and internal target groups.

Involvement of employees in company business is of strategic importance, especially when changes are taking place – when support of employees in decision-making process is a basis for making of changes in a successful manner.

Gepra has developed special programs that will assist you in holding internal communications with employees and enhancement of a brand reputation.

Together with Gepra’s internal communication team you’ll be able to:

 • Establish a new business strategy;
 • Share new organizational values in a successful manner and ensure a support of changes;
 • Discover and develop brand ambassadors inside the organization;
 • Provide relevant knowledge and striving to employees that is required for transfer of content of current changes to consumers;
 • Understand employees’ wishes, strives and aims in a better way;
 • Enhance their communication skills;
 • Plan and implement brand’s internal and corporate social responsibility campaigns and measures.

We assist you in management of reputation and brand communications within your organization.

მიწერე კონსულტანტს
Anuki Tskhovrebadze
11@gepra.ge
Customer Journey Map

 

Focus on customers, meeting customer requirements and needs is a main challenge of modern management. Majority of companies meet obstacles in this area.

Initiatives for improvement of customer services and planned changes may end without any results if they are aimed at meeting company hierarchy functions instead of meeting the customer needs.

Organization and customer relation experience is a unity of their cross points. customer’s attitude to a company continues from a moment of appearing a demand on a product/service and continues including the post-sale service. Each section of this journey is a micro-moment of a relation and a customer makes a decision about purchasing of products or services after generalization of such micro moments.

By creation of a customer journey map and personification of your customer we can give you a clear idea about behavior of your customers, their attitudes and needs.

With assistance of Gepra’t team of analysts and adaptive designers it’s possible to achieve the following:

 • Study attitudes and needs of customers;
 • Assess and analyze the company and customer cross points;
 • Increase of a customer conversion – reduction of barriers at cross points will reduce a number of lost customers;
 • Increasing a loyal attitude of customers – ratio of returning of customers will increase
 • Enhancement of a responsibility of accountable persons at cross points;
 • Optimization of marketing expenses and conducting of target campaigns;
 • Develop customer oriented new products and service;
მიწერე კონსულტანტს
Nunuka Neburishvili
11@gepra.ge
Mission Model Canvas

 

Style and principles of management of non-profit organizations differs from management of commercial organizations that is caused by difference of their target audience and service beneficiaries.

Main challenge of non-profit organizations is lack of financial resources required for organizational development – funds obtained by them for specific projects can be used only within that project and is enough only for achievement of objectives set within that specific object. Thus, organizational development and sustainable of non-profit organizations is under threat.

On the one hand, classic format of business plan is complex because of its content for third sector organization, it’s uncomfortable and useless for them. On the other hand, planning based on projects causes fragmentation of strategic aims of organization and hinders perception of whole picture.

Gepra offers making of an innovative model od development to non-profit organizations that is adjusted to unions and funds of non-profit organizations that are focused on a mission.

With assistance of Gepra Team and an innovative methodology you will be able to:

 • Describe, analyze, improve, change existing mission model;
 • Create an innovative model of non-profit organization mission management;
 • Create a value proposition that complies with your mission;
 • Gather the value proposition supporting teams;
 • Get the donors interested in your value proposition;
 • Develop services/products that are adjusted to the needs of beneficiaries and donors;
 • Expand the range of your services and increase the number of beneficiaries;
 • Improve communication with donors and beneficiaries;
 • Make the mission achievement process manageable and flexible;
 • Improve the budget planning process;
მიწერე კონსულტანტს
Nutsa Galumashvili
11@gepra.ge
Value Proposition Canvas

 

Value proposition is an application that is focused on an organization consumer that briefly and clearly describes benefits of product and services for consumers, which shall become a motivator for purchasing of this product by consumers in the future.

Creation of value proposition is a strategic objective of all companies or organizations because they specify a level of influencing the purchasers, it shows the unique benefits of a product.

Value proposition canvas contains elements of behavior psychology and design-thinking. It is a visual expression of a value proposition.

By creation of value proposition canvas together with Gepra analysts you will be able to:

 • Establish close and long-term relations with consumers;
 • Find out about your condition within the existing market and specify the positioning;
 • Match the services and products with the needs and wishes of consumers and offer solving of problems to them;
 • Develop a future strategy of a company;
 • Optimize communication channels and campaigns;
 • Develop a company mission, vision and brand attributes (slogan, logo, messages etc.)
მიწერე კონსულტანტს
Mancho Oniashvili
11@gepra.ge
Business Model Innovation

 

Changes taking place in the world are fundamental and innovative. The environment changes. Strategies and methodologies that seemed ideal and unreplaceable before are changed too.

New factors of a competition encourage companies to change a competition vector and put leaders and their followers in a position of innovation seekers in a permanent mode. Quality of products and services isn’t a basis for competition – it’s a natural requirement already.

Working out of united vision of management about perspectives of a company development assists an organization in overcoming of existing challenges and development of a unique business model.

Creation of an innovative business model is the best way of differentiation of a company from competitors that ensures a long-term success through inter-relation of critical factors;

Main objective of creation of an innovative business model is breaking of myths about dominant business logics that exists in this field, destroying of a status-quo and introduction of new rules on the market. Global entrepreneurial map and landscape has changed significantly as a result of application of such models. The companies that use an innovative business model are among top ten leading companies of the world.

With assistance of Gepra’s team of innovators and through establishing of an innovative business model you will be able to:

 • Specifying of modern business potential completely and distribution of existing financial, material and human resources correctly for obtaining of additional profit;
 • Making of changes without any loss;
 • Formulating of a flexible strategy within a short period of time that is adapted to change of environmental factors;
 • Making new value propositions to consumers;
 • Obtaining a long-term competitive advantage;
 • Entering foreign markets successfully;
 • Developing of new directives of business where you will set the rules of a game, create a new system of assessment;
 • Development of standardized templates of products, services and projects;
 • Unifying of a team through setting of clear aims and objectives for them and determining of their contribution in a joint aim.
მიწერე კონსულტანტს
Mancho Oniashvili
11@gepra.ge
Creating new business directions

 

It is difficult to generate new ideas during a product or a service development and improvement process. Creative thinking and problem-solving skills are important that time in order to manage processes according to innovative methods and destroy all those barriers that restrict the creativity.

We have a set of unique methodologies for development of new business directions in Gepra that are designated for existing businesses and start-ups as well.

We manage a process. New products and services are created by your team based on an experience and visions that were accumulated in your organization during the years.

Gepra team will assist you in:

 • Changing, combining/adapting/modifying, replacing, canceling and finding other use for existing products and services;
 • Uniting of innovative ideas, which are required for creation of new products and technologies;
 • Improving product/service for obtaining of better results;
 • Changing processes so that obtain innovative opportunities and solve the problems;
 • Deciding how to solve problems by means of existing products;
 • Revealing those defects of a process elimination of which will improve the existing product and process;
მიწერე კონსულტანტს
Ruska Ustiashvili
11@gepra.ge
External Press Office

 

Media relations, creating content and monitoring is essential for any kind of organizations and while managing any kind of project as well. Each decision must be properly determined and should be oriented on the results. This field is especially essential in crisis situations. Frequently, just one person is not enough to manage this process and teamwork is necessary.

External press office includes the following services for our clients:

Preparation and dissemination of information-analytical materials, statements, press releases. Additionally, at the request of the media, providing the necessary information (via mediated by external press office);

Preparation of a media review and monitoring report by the external press office team;

Organizing press conferences, briefings, media seminars, press lunches, trainings;

Providing information about the activities of the organization/client to the media;

Internal corporate publications for clients: Corporate Magazines, Brochures, Information Stand;

Information support of the organization/client's website: news, press releases, announcements, articles, reports, photo materials.

 • Preparation and dissemination of press releases/announcements
 • Preparation and dissemination of the media kit
 • Selection of speakers/respondents; Prepare the speeches
 • Creating media content (eg. news, article, script)
 • Selection of a media product
 • Rankings, circulation, access to the audience - creating a base
 • Negotiation with the media
 • Coverage (initiating interviews/news coverage)
 • Planning media placement and controlling quality
 • Planning/managing press conferences/briefings
 • Planning/managing media seminars/media tours
 • Planning/managing media competitions
 • Preparing media report
 • Preparing media base
 • Media monitoring
 • Media crisis management
მიწერე კონსულტანტს
Nini Metreveli
11@gepra.ge
Emphaty Map

 

Competitiveness of a company on a market is determined by a value propositions created by it for consumers. Though, very often the needs of consumers are discarded during creation of products and services.

Creation of unique value propositions requires detailed knowledge of consumers’ wishes, their understanding and attitude, reasons of satisfaction and dissatisfaction.

Focusing on individual needs of consumers, searching the ways of solving of their problems becomes a permanent task of the companies.

Empathy map is an instrument of visualization of rules of thinking and making of decisions by consumers, their behavior and needs.

This instrument will help you in getting acquainted with your consumers, sharing their challenges and capabilities, understand the motivators of their behavior, studying people and business environment that is around them.

Whole process of making of an empathy map is focused on selection of new products and services that will improve the conditions of life and activities of consumers and have a positive impact on their perception, understanding and attitude.

With assistance of Gepra’t analysts and adaptive designers and by means of empathy map of consumers you will be able to:

 • Develop unique offers and specify a strategy of a relation with consumers;
 • Create new products and services;
 • Obtaining of new segments of consumers;
 • Development of innovative business model;
 • Development of new directions of a business;
 • Change of income structure;
 • Increase of incomes;
მიწერე კონსულტანტს
Nunuka Neburishvili
11@gepra.ge
Data visualisation

 

We are following trends. Data visualization is a product that provides information to target groups in far more effective manner compared to an oral and verbal communication.

Info-graphs and other types of data visualization is a means of telling of a story through an efficient, flexible and original design.

Visualization of information allows Gepra to represent information through an innovative means.

Gepra as a storyteller is interested in assisting consumers in telling of their stories through a visual content of graphs and the data, which will be spread through various communication channel and will be easily perceivable and memorable.

We offer following products for data visualization:

 • Info-graphs (statistic)
 • Info-graphs (animation)
 • Diagrams
 • Maps
 • Video-material
მიწერე კონსულტანტს
Tako Chikhradze
11@gepra.ge
Storytelling

 

Your communication shall have a unique content, clear and impressive narrative. Your story can be spread as a post, audio record, video or video application, film or other format.

We study your history and find a unique story in your brand, product, history, select a relevant style and a format, we select an optimal channels of dissemination in order retell your story to your consumers for inspiration.

This service allows you to:

 • Appear before an audience in a natural and non-artificial form and establish an emotional contact with them;
 • Turn your audience into your supporters;
 • Retell your story in a clear and business language and give information to an audience.
მიწერე კონსულტანტს
Giga Kharebava
11@gepra.ge
Research & Analytics

 

Information about perception, attitudes, behavior of target audience is required for development of communication strategy, campaign planning and branding. It can be received through research activities and studying of existing analytical materials. Following research activities are organized by Gepra consultants for fulfilment of following tasks: qualitative research - (focus groups, detailed interview, mini groups, standard groups, big groups); quantitative analysis – (direct interviews, telephone interviews); media monitoring and analysis; social media research; cabinet researches; web-researches; SWOT and PEST analysis; Analysis of statistical data.

Research data allows to:

 • Analyze the target audience in details;
 • Get information about positive and negative assessment of separate brands, organization, product, person recognition of a target audience;
 • Get information about preferences, motivation and behavior characteristics of a target audience;
 • Study priority target groups and stakeholders;
 • Develop a message-strategy;
 • Select optimal communication channels;
 • Develop optimal marketing communication strategy;
 • Assess an efficiency of communication activities and channels;
 • Identify the potential crisis;
მიწერე კონსულტანტს
Giga Kharebava
11@gepra.ge
Creation of Brand Platform

 

For brand formation it’s important to know that it’s not just a name, logo, graphic element or their unity. Brand is an association that it causes in consumers, partners, employees and whole society.

Brand optimal methodology is selected at an initial stage of brand platform development. Brand formation starts from studying of an organization, market and consumers.

Brand positioning is specified on the basis of analysis of obtained information and a brand platform is worked out (mission, vision, values).

At the subsequent stage a brand name, logo and slogan is generated in accordance with brand platform. 

Specifying of a creative concept, developing of graphic standards and preparation of activation plan.

 Branding allows you to:

 • To understand main idea of organization activity, why and who the brand exists for, what gives it to consumers and generally to the society;
 • Specify the features of products, services and activities produced by a brand and what it promises to its audience;
 • Identify your advantages, differentiate from competitors;
 • Associate your products/services with specific emotional moods;
 • Associate brand with quality standards;
 • Form a group of loyal consumers, make the brand relation emotionally beneficial.
მიწერე კონსულტანტს
Giga Kharebava
11@gepra.ge
Brand Identity

 

Brand communication is not limited to verbal communication. Brand identification is especially important that ensures brand recognition on the one hand and it expresses brand concept through graphic (and other non-verbal) forms on the other hands.

Majority of people start getting acquainted with the brand through its identification. It creates an initial impression that shows how the brand communication will be accepted. Aesthetic part of brand identity and its compliance with a brand platform is important in case of working out of brand identity.

Brand identification process includes several stages starting from generation of initial versions of logos and selection of corporate colors and finished by creation of brand-book and packing of a product.

Through brand identification methodology you will be able to achieve the following:

 • Visual side of your brand is associated with its values, it creates emotional mood that complies with a brand platform;
 • In case of a product it creates an impulse for its purchase;
 • Graphic side of a brand shall be recognizable; consumer shall recognize it at a glance;
 • Brand shall have a united style of corporate documentation, advertising communication materials and united style of branded souvenirs.
 • They shall have ready templates of various polygraph materials.
მიწერე კონსულტანტს
Mashka Tsuleiskiri
11@gepra.ge
Influence PR

 

Brands are often seduced by scale when it comes to social media. But brand fit, authenticity, and results are far more important than reach. For example, micro-scale influencers have the advantage of being able to tap into niche markets, and help brands target savvy, hard-to-engage audiences in authentic ways. That’s why our approach to influencer marketing looks at each type of influencer very closely, and recommends a strategy that is tailored to your brand, works within your budget, and delivers real, tangible results

Through utilizing multiple channels, Influence PR delivers a comprehensive publicity plan through our PR experts to build credibility, minimize risk and sustain the overall communications objectives.

Our services include:

 • Metric reports tracking genuine engagement
 • A multi-pronged approach using micro-influencers, as well as bigger names
 • Data-gathering to identify relevant micro-tribes
 • Creating multiple, targeted campaigns
მიწერე კონსულტანტს
Elene Takaishvili
11@gepra.ge
Communication related to legal disputes

 

Despite of reacting and elimination of the problem any crisis situation harms the company reputation.

Winning the case in a lawsuit doesn’t ensure changing of public opinion positively in respect to a company. Crisis management is a difficult and a complex process, which requires a huge effort during a crisis and a post-crisis period.

Gepra offers a communication service related to lawsuits that includes creation of an anti-crisis team that will be staffed with speaker-advocates, advisors and communication strategists.   

Our team will assist in correct maneuvering, reduction of risks to minimum and retaining of reputation, positive relations and reliability in case of a crisis.                       

We will work on the following issues during the crisis:

 • Adapting of an existing crisis plan depending the specifics of the problem
 • Regular cooperation with speakers during the crisis period
 • Processing of correct accents and messages
 • Media-monitoring

As a result of management of a crisis correctly:

 • We reduce negative attitude of interested parties and a society to minimum;
 • We hinder aggravation of the crisis through reacting on crisis in a rapid manner;
 • Correct maneuvering ensures avoiding the threats of revealing of the company weaknesses;
 • We protect the company from financial fall and defamation;
 • Crisis team works on analysis of a post-crisis period, identification of crisis reasons and conducting of an efficient post-communication.

Aim of a communication service that is related with lawsuits is creation of a lawsuit communication strategy and assisting of consumers in order to eliminate a damage incurred by a crisis within the shortest period of time after completion of a dispute.

მიწერე კონსულტანტს
Maia Takashvili
11@gepra.ge
Institutional Enhancement and Development of Capabilities

 

 Institutional enhancement and development of capabilities is an important investment for achievement of success for an organization. There is no magic formula or an ideal plan for an institutional enhancement and strengthening of capabilities. Existing challenges and strategic aims shall be assessed properly and develop competences and using of capabilities that are already accumulated in the organization.

Institutional enhancement and development of capabilities isn’t a single-time work that is aimed at achievement of efficiency within a short-term perspective. It is a continuous process for achievement of efficiency and organizational sustainability.

Together with Gepra team members you will be able to:

 • Assess the existing situation and reveal the needs and challenges that shall be addressed for ensuring sustainability and efficiency of the organization;
 • Develop and implement a plan for an institutional enhancement and development of capabilities together with its timeline;
 • Reveal the needs for HR development, work out and implement a relevant plan;
 • Plan and carry out renewal of an organizational structure;
 • Assess outcomes of organizational and individual works, compare with planned indicators and plan the relevant changes;
 • Carry out a proper communication with the team members, stakeholders and other target groups for ensuring the efficiency of the process.
მიწერე კონსულტანტს
Saba Jajanidze
11@gepra.ge
Management Consulting

 

Success of organization is evaluated based on achievement of aims and fulfilled mission, activity and level of satisfaction of people who work there.

Any organization strives towards an ideal result but an external, impartial vision and assessment is required on that way, which can promote significant future growth and development. Model of functioning of organization, structure, processes and procedures, products and service – this is a small list of direction that requires a correct assessment, management and planning.

Together with Gepra’s qualified specialists and consultants that have a practical experience you will be able to:

 • Conduct an audit of an organizational management processes and work out a new structure, business processes and/or procedures based on an outcomes of an audit;
 • Assess a product and a service, which you provide or sell and study your consumers (do the consumer experience mapping - CJM);
 • Develop a new functional business model and/or renew the existing one based on outcomes of the assessment;
 • Develop and carry out marketing and communication strategies that are focused on consumers and target groups;
 • Create and develop an efficient team;
 • Plan and manage changes;
 • Create a project management office and integrate it into a structure or use external consultation services for specific projects;
მიწერე კონსულტანტს
Anuki Tskhovrebadze
11@gepra.ge
Stakeholder analysis and mapping

 

Analysis of stakeholders is an assessment mechanism that is based on influence and interests of stakeholders. The higher is an influence and interest of stakeholders the more important and discretionary are they for you.

Identification of stakeholders, assessment of their influence and interests, mapping and communication with team members is important for success of any organization, union and a project.

With assistance of Gepra Strategic Planning Team you will be able to:

 • Specify who your stakeholders are and prepare full list of stakeholders;
 • Divide them into large target groups if required;
 • Complete matrix of interest and award priorities according to their influence;
 • Prepare map of stakeholders;
 • Review maps together with your team and plan activities considering the influence and interests of stakeholders.
მიწერე კონსულტანტს
Giga Kharebava
11@gepra.ge
Change Management

 

 Change is a positive concept that is related with a progress, movement, innovation and a success. Process management is required if we want the changes to be followed by success and progress;

Change of a business model, optimization of business processes, merger and amalgamation of companies, establishing of new technologies, restructuring, changing of HR management policy and much more are changes that are aimed at success, growth and development of companies and organizations and requires a management.

Together with Gepra Changes Management Team you will be able to:

 • Specify and indicate clearly the aims you wish to achieve through the planned changes;
 • Work out a plan for making of changes that includes: works that are to be performed, internal and external factors that have an influence over fulfilment of a plan, potential risks and risk management plan, monitoring and assessment mechanisms and criteria;
 • Inform your team members and stakeholders about aims and anticipated outcomes for their involvement in the process of changes and ensuring of a support;
 • Implement the developed plan and achieve the aims;
 • Ensure communication of achieved outcomes with team members, stakeholders and other target teams;
მიწერე კონსულტანტს
Saba Jajanidze
11@gepra.ge
Strategic Planning

 

The organization strategy is the vision of its acting management team as to where we are, where we want to be and how to achieve our desired goals. Strategy-based management enables us to manage the day-to-day operations of the organization with a structured and systematic approach in order to evaluate individual performance of the organization and its team members with fixed intervals and criteria, to identify achievements and challenges and to plan further steps. 

With the assistance of Gepra Strategic Planning Team you will be able: 

 • to evaluate the existing situation based on the vision of both internal and external stakeholders;
 • due to involvement of the organization team members to identify the organization’s strong and weak points, opportunities and hazards; to develop a long-term vision and set a mission;
 • to evaluate your stakeholders and perform stakeholder mapping;
 • to set specific and measurable goals and objectives which will help you in accomplishment of the mission and realization of the vision;
 • to work out a detailed action plan and to assign persons responsible for performance of each activity;
 • to establish intervals and criteria for monitoring and assessment of the strategy implementation;
 • to provide communication of the results obtained to the team members, stakeholders and other target groups;
მიწერე კონსულტანტს
Anuki Tskhovrebadze
11@gepra.ge
Support of Wine and Winery

 

World scientific society agrees that an ancient traces of winery are discovered on the territory of Georgia. It was spread in the world from Georgia and had a huge influence over development of agriculture, culture of people, biology, medicine and generally over development of a civilization.

There are more and more wines on a market that is manufactured by small entrepreneurs that needs support and promotion. Tourism continues to develop. Various directions appear that are adjusted on interests of tourists. Wine tourism is such direction.

Gepra team offers planning-implementation of following items:

 • Retraining of small-sized entrepreneurs
 • Integration of your product into wine international exhibitions
 • Participation in wine festivals
 • Arrangement of special tours for tourists to factories and small wine cellars
 • Training series how to raise awareness of society about your product
 • Promotion of your wine among the society through various marketing communications
 • Active involvement in wine export process
მიწერე კონსულტანტს
Tako Varamashvili
11@gepra.ge
Tourism Marketing

 

Tourism has been one of the main components of an economy and the most developing sector recently. Number of people and organizations involved in this business increases. Tourism has become an important segment of economy in Georgia that has a great potential of development:

 • Utilization of tourism and resort potential and attraction of tourists;
 • Development of tourist services that comply with modern standards for interested business and public organizations;

Tourism Marketing - Products 

 • Tourism market survey
 • Tourism marketing strategy
 • Concept of tourism products/services
 • Branding of tourism locations
 • Campaigns for attraction of tourists
მიწერე კონსულტანტს
Ketevan Galumashvili
11@gepra.ge
Consumer PR

 

Capacities of a digital and social media have established the new marketing paradigms. Traditional approaches of management are replaced with co-ownership model, where a consumer becomes a participant of business decisions and has influence over a brand.

Establishing of close and emotional links between a brand and consumers is required for management of communication processes. Main objective of a consumer PR is studying-analysis of the needs of target groups, developing of new communication strategies based on them, selection of a content correctly and conducting of campaigns in order to have a bilateral communication – consumers shall get information that will cause strong and positive associations among them and encourage towards making of decisions.

 Together with a Gepra team you will be able to

 • Study the needs of consumers;
 • Develop a communication strategy and develop consumer adjusted messages clearly;
 • Plan and manage creative campaigns;
 • Create shareable and resonant content in social media;
 • Select the goodwill ambassadors;
 • Establish friendly relations with media and bloggers;

 

მიწერე კონსულტანტს
Tinatin Samkurashvili
11@gepra.ge
Civil Society PR

 

Role of a civil sector, NGOs and civil activists is important is conducting of public processes in a better manner and for a positive development.

We support local and international non-profit organizations in conducting of communication of urgent topics and ensuring of inclusion of the society in the process of actualization and solving of problems.

 • We provide an assistance to non-profit sector in implementation of important informational and educational activities and becoming active in an informational space through participation of various interested parties and with assistance of supporters;

Civil Society PR - Products 

 • Report of survey of needs
 • Behavior-change campaigns
 • Awareness-raising campaigns
 • Volunteers mobilization campaigns
 • Advocacy strategy
 • Advocacy campaigns

 

მიწერე კონსულტანტს
Kakha Magradze
11@gepra.ge
Education Support

 

Despite significant achievements in recent years, education system in Georgia still faces a lot of challenges. If you work in the educational sector and need the effective educational PR, that will bring you relevant results in the allotted times, Gepra’s team is ready to help.

Educational organizations, research establishments or state institutions should use every opportunity to establish effective communication with students, parents, staff, alumni, donors and other stakeholders in new innovative ways.

Consultants team of Gepra specializes in producing effective, results-oriented PR campaigns and targeted communication.

We help our clients find new ways to take their place in this competitive environment and create a unique environment that conveys the right messages to all stakeholders, convinces them of the importance of Education, and demonstrates their role in the ongoing processes in this area.

Gepra offers planning and management of the following directions in Educational Sector: 

 • Study the environment and target groups
 • Advocacy
 • Strategic planning
 • Produce campaigns
 • Planning and implementation of digital and media companies
 • Involving opinion leaders in order to influence public opinion
 • Event management
 • Media relations
 • Government relations
მიწერე კონსულტანტს
Ruska Ustiashvili
11@gepra.ge
Healthcare PR

 

One of the Grepra’s strategic directions is communicational support of events, programs, projects and reforms taking place in a healthcare field.

Organizational activities include studying of actual and main projects of the field, informing of media and other allied parties and planning/implementation of communication campaigns in accordance with the objectives.

Gepra team unites competent consultants of the field whose activities include PR support of local and international healthcare projects. We study current events taking place in Georgia and the world. We specify possible positive and negative impact for proper planning of communication projects.

Gepra offers planning and management of following fields of a healthcare sector:

 • Advocacy
 • Strategic planning
 • Anti-crisis communications
 • B2B communications
 • Media relations
 • Government relations
 • Investor relations
 • Event management

Advocacy 

Advocacy of important areas of healthcare field in an integrated part of successful implementation of a communication plan where an objective of the project includes a promotion of this topic together with the need of its implementation. We offer campaigns for obtaining of political support and positive attitude that are fundamental for project viability.

Strategic Planning

Based on a detailed study, we offer creation of long-term strategic documents of communication programs and detailed action plan.  Gepra’s approach to budgeting is important – the company offers a PR and a communication strategy where anticipated outcomes exceed the expenses. It’s something that requires more than standard approaches in planning: unique approach to projects and the most important – correct decisions.

Anti-crisis communications

No organization is protected from critics and unexpected crisis. A team is required which will be prepared in advance for crisis management purposes. Activity axis for Gepra, as for a company specialized in healthcare communications, is an in-depth knowledge of a healthcare sector that allows working out of a correct anti-crisis communication plan with substantiated and accurate proofs. The company applies efficient mechanisms created based on international practice and local factors, which includes correct management of internal communications before and after crisis apart from analysis and actions for prevention, avoiding of crisis and minimization of damages.

B2B Communications

Establishing of close relations with business units working in the field of medicine is required for obtaining of trust in healthcare sector. Gepra will assist you in establishing of required contacts through presentations, forums, summits, conferences, seminars and meetings, which will make your business more profitable both at a local and international level.

Gepra will assist in having communication with business associations for ensuring a project viability.

Media relations

Main aim of Gepra’s media relations is conducting of maximally efficient communication with an optimal budget. Great part of major activity is based on development and retaining of relations with media, which includes structural management – both in a technical and qualitative manner. Media plays an important role in our activities as it is applied as a mediator and assists us in delivering of your messages correctly with potential consumers and broad society. This is a prerequisite of a successful business that is considered for daily and long-term benefits.

Content management 

Successful content management is evaluated based on a quality of an influence over the audience. Gepra studies data, selects a correct audience, observes positions and activities of competitors, controls the market and studies the market development tendencies through initial and secondary data and the studies. Outcome of synthesis of this information is specification of the most important content and messages and integration into communication with the correct accents.

Media monitoring

Gepra offers studying of existing informational environment and forecasting of anticipated changes through using of correct media-monitoring mechanisms. You should be in the center of current events in order to make a correct decision. This is possible only through processing and analysis of multi-channel sources of information. Observation of dynamics of current events by a competent team allows timely identification of an anticipated crisis, have a correct focuses and relevant responses through proper campaigns. 

Relations with the government and investors

One of the important areas of Gepra’s activities includes GR – Government Relations and IR – Investor Relations. For this reason, the Company studies local and international policies of the field, directions and existing situation in dynamics considering the PEST analysis (Political, economic, social and technological factors).

Studying and monitoring process allows us to analyze all possible impacts on the project and select a correct tactic for companies. We will help you in controlling of local and international environment and conduct relations with the government and investors, together with international relations in a correct manner.

Gepra offers a mid- and long-term cooperation supporting communication between the state and private sector that is aimed at promotion of implementation of projects which are important for the society.

Event Management

Healthcare measures play an important role in informing of media, society and business units that exist within a healthcare sector. Correct and adequate assessment of company aims and objectives by them will promote the company within the health-care sector and it will be able to obtain influences in this field. Gepra has a multi-year experience and a competence in conducting and heading of international forums, exhibitions, summits, conferences, press-conferences, workshops etc. The Company offers planning and conducting of events both technically and by considering the content of an event.

მიწერე კონსულტანტს
Nutsa Subeliani
11@gepra.ge
Advocacy

 

Advocacy includes informing the society about socially important topics and stimulation of their inclusion, also mobilization of society for achievement of specific results. Advocacy campaign shall have an emotional charge in order to inspire groups of supporters. It shall have specified aims and clear responses why it is important to achieve them and what it will bring to a society. 

Following items are required for achievement of above mentioned objectives: situation analysis at the initial stage of a campaign; identification of potential supporters and opposing parties; Analysis of motivation and argumentations of parties; formation of message strategies; formation of company management (coordination) and expert teams; Campaign planning, progress monitoring and correction.

 Following can be achieved through efficiently planned and conducted advocacy campaign: 

 • Informing a society and forming of public opinion about socially important topics;
 • Formation of a network of supporters;
 • Organizing of consultations with stakeholders and decision makers;
 • Ensuring inclusion of media and influential people;
 • Developing of program documents based on campaign aims;
 • Preparation-spreading of communication materials;
 • Planning and implementation of activities;
მიწერე კონსულტანტს
Elene Takaishvili
11@gepra.ge
Investor Supprt

 

Each country is unique considering its investment environment, relation with a government and conducting of business processes. Investor relations is a service that includes complex communication support for international investors on a local market.

Gepra competent team offers planning-implementation of following activities to international investors:

 • Investment environment analysis
 • Relation with the government
 • Planning and implementation of B2B measures
 • Planning and implementation of B2G measures
 • Adaptation of an informational platform for a local market
 • Communication of projects of public and private partners

You have an opportunity of receiving a communication support for establishing on a new market in an efficient manner and achieving an aim that is in service of an investment made by you.

მიწერე კონსულტანტს
Nutsa Subeliani
11@gepra.ge
Food & Beverage PR

 

Success of food and beverage products on a market generally depends of consumers’ attitude and perception. Establishing of emotional links between a brand and target groups is achieved through a correct communication. Studying and analysis of requirements and needs of an audience, media relations and communication strategies, which includes management and retention of reputation, planning and implementation of creative campaigns is a part of strategic planning of companies working in F&B field, which requires systemic management, monitoring and development:

Together with Gepra team members you’ll be able to:

 • Study an environment and target groups, assess and analyze consumer’s points of contact with the company;
 • Develop and implement an efficient and innovative communication strategy that is aimed at your target groups;
 • Plan and carry out digital and media campaigns;
 • Create and manage a content that will assist you in establishing of emotional links with consumers and promote increase of their loyal attitude;
 • Establish close and cooperative relations with media and bloggers;
 • Select and collect opinion leaders around you based on your vision and positioning who will have an influence over formation of public opinion;
 • Work out an anti-crisis package and manage crisis if required;
მიწერე კონსულტანტს
Ninano Davitaia
11@gepra.ge
Sports communications

 

Development of sport and promotion of healthy lifestyle becomes a priority for more and more organizations. Gepra plays a role of a communicator in the field of establishing and development of sport culture and participates in the process of planning and development of sport activities as a supporter on a permanent basis.

An organization, sport activities planned by it and a target group are linked to each other and create a triangle where it is important to increase a loyal attitude and trust level and on the other hand an emotional relation shall be developed between consumers and the company and consumers shall decide to participate in sport event and support it.

Efficient management of bilateral processes of communication requires in-depth study and analysis of consumer’s values, revealing of stereotype approaches and evaluation of their impact over forming of public opinion for the purpose of changing of consumers’ behavior and turning them into supporters.

Together with Gepra event management team you will be able to:

 • Improve a communication platform, develop a strategy, create and manage a content, ensure digital and social inclusion of consumers;
 • Create a value proposition that complies with your mission and is acceptable for all stakeholders;
 • Get in touch with potential supporters from any field and conduct negotiations with them;
 • Attract and gather teams that support value propositions;
 • Select and create opinion leaders’ groups whose words are valuable for formation of public opinions
 • Establish close and long-term relations with media
 • Plan events and manage processes
მიწერე კონსულტანტს
Elene Takaishvili
11@gepra.ge
Environmental PR

 

Environment protection, climate change and ecology issues are within the priority issues of a global and national agenda, which becomes more urgent day-by-day.

Governmental organizations, international and local non-profit organizations, trans-national corporations and local businesses pay more attention to establishing of environmental principles and broad communication of ecological problems.

 • We offer processing of scientific and professional topics in a popular language to our consumers together with implementation of educational, awareness-raising, behavior changing campaigns;
 • We assist business companies and public institutions in communication of environmental issues through ensuring of broad inclusion and encouraging the participation of various stakeholders;

Environmental PR - Products 

 • Influence evaluative report
 • Environmental communication strategy
 • Behavior-change campaigns
 • Awareness-raising campaigns
 • Environmental communication report
მიწერე კონსულტანტს
Ketevan Galumashvili
11@gepra.ge
Communication services for Financial sector

 

Correct, timely and systemic communication with target groups has a huge influence over success and development of a financial sector.

Studying of an environment and audience of a financial sector, working on media and communication strategy, reputation management and retention, planning and implementation of creative campaigns, successful positioning of financial institutions and many other processes represent small portion of financial sector communication services that require systematic approach, planning and development.

Together with a Gepra Team you will be able to:

 • Study the environment and the target groups;
 • Develop and implement an efficient communication strategy that is aimed at your target groups;
 • Divide your material and human resources in a proper manner;
 • Ensure successful positioning of your organization;
 • Assess media environment and establish collaborative relations with the media;
 • Create, retain and develop corporative reputation of your organization;
 • Cooperate with business media and ensure transparent and timely communication of financial outcomes, achievements and innovations of your organization with the target groups.
მიწერე კონსულტანტს
Saba Jajanidze
11@gepra.ge
Power Sector PR

 

Power sector is one of the rapidly developing fields in the whole world and it has always been a subject of public and political discussions. Publicity, openness and transparency are features of this field. Communication principles are based on these main values.

PR priorities include having a dialogue with and informing of all stakeholders, such as public and private sector, business and NGOs, independent experts and citizens in a permanent manner.

Creation of interesting and at the same time business content, risk assessment, rapid and efficient solving of emerged problems, crisis prevention and management – this is a list of items that will be carried out by Gepra team based on accumulated experience and expert knowledge. We develop, promote and protect interests of our consumers, assist them in enhancement of their reputation and showing of business values.

With assistance of Gepra team you will be able to:

 • Assess and analyze activities that are carried out in the field of power, media environment, public opinion influencers;
 • Create a value proposition that complies with your mission;
 • Develop a strategy of relations with stakeholders, gather the supporting teams;
 • Set aims and plan strategic and measurable communication campaigns;
 • Establish close and friendly relations with media;
 • Inform your team members and participating parties about aims and anticipated outcomes;
 • Develop a communication implementation plan that includes: works that shall be carried out, internal and external factors that have an influence over the implementation of the plan, potential risks and risk management plans, mechanisms and criteria for monitoring and evaluation;
 • Develop an anti-crisis plan and manage crisis in a rapid and efficient manner when required;
 • Obtain a competitive advantage in a long-term perspective;
მიწერე კონსულტანტს
Tinatin Samkurashvili
11@gepra.ge
Startup PR

 

Startup is a business that governs with high-technological and innovative approaches. Innovation is an idea that may be related with creation of a new product and also application of innovative marketing activities in sales and promotion of products.

Gepra supports development of this field of business and cooperates with startuppers from the stage of fund-raising and early phase of works.

Together with the Gepra Team you will be able to:

 • Carry out visualization and branding of your products/services
 • Assess and analyze an existing environment, study the target segment
 • Develop marketing, communication, media, digital and social media strategy and an action plan;
 • Plan and carry out relevant strategy campaigns
 • Establish relations with media and public opinion leaders;
 • Obtain a basic knowledge in the field of integrated marketing communications in order to set communication aims in the future and achieve them
მიწერე კონსულტანტს
Mancho Oniashvili
11@gepra.ge
Community Relations

 

Correct and sound communication with local communities, considering their interests and achievement of consensus is vital for many brands and organizations.

There is no alternative to dialogue. Respectable relations are developed through mutually beneficial decisions and through considering of multi-lateral interests. It improves the organizations’ reputation and assists them in uninterrupted functioning.

Our experience isn’t limited with just considering of interests of only one party. We have a history of a successful cooperation with authorities and business organizations and establishing of relations with local communities and regulation of conflict situations.

 • Our specialists are distinguished with perfect skills of community mobilization, motivation of local initiatives and advocacy campaigns;
 • We assist customers in developing of harmonized and cooperation-based relations with target community;
 • We ensure conducting of various communication measures and activities that are aimed at informing a community and also conducting of dialogue with them; 

We assist local organizations in development of trust-based relations with local communities.

 Community relations - products

 • Report on research of community needs
 • Community relations strategy
 • Community mobilization campaigns
 • Corporate responsibility aimed at community requirements
 • Community inclusion projects
მიწერე კონსულტანტს
Teona Khmelevski
11@gepra.ge
B2B Communications

 

Trust-based relations, correct positioning, bilateral benefit and harmonic partnership – these are the items that shall be achieved through B2B communication with an important target groups and business companies

We are consultants who act in line with a real time, we study character of your partners and consumers and study their business values in order to ensure a correct direction of a relation between you. We consider trends, marketing promises, choose relevant communication channels and participate in a decision-making process of your consumer business companies until achievement of desired results. 

What can we do together:

 • Specify the objectives based on commercial aims
 • Specify communication channels
 • Create a database and B2B communication mapping where you will see where your partnership and commercial interests have cross points with various businesses
 • Specify a communication matrix which will allow you to act with relevant messages

Gepra’s B2B Experts Team offers:

 • A strategy planning
 • Process monitoring and measuring of outcomes in dynamics both according to qualitative and quantitative indicators
 • Develop a B2B activity plan together with its timeline
 • Implement a plan that is worked out in accordance with a strategy
 • Planning and management of B2B measures
 • Mediation between you and business companies

It doesn’t matter which sector it is – it’s important to obtain a reliability and close relations with business units everywhere. Our multi-year experience, observation and analysis, database and tactics of relations is something that assist you in establishing of required contacts, that will make your business relations much more beneficial both at a local level and in relations with international partner.

მიწერე კონსულტანტს
Nutsa Subeliani
11@gepra.ge
Corporate Communications

 

Corporate communication – it unites all those communication activities that have an influence over development of business identity, showing of mission and main values correctly both within the organization and outside – in relations with stakeholders, investors, government and society. Mission and philosophy of the organization is a basis of all decisions. It helps us in defining of corporate policy of the company and a relevant communication. Tactics is as follows: we study main values of the organization together with you and specify the company communication policy in all areas – in public relations, social responsibility (CSR), government relations (GR), relations with the personnel (HR) and investors (IR).

We set aims together for conducting the communications in an efficient manner and offer a set of result-oriented activities where sequence of internal and external communication is consecutive – for showing an organizational culture, philosophy and corporate identity correctly.

Employees, stakeholders, consumers, suppliers – these are the groups who play an important role in sustainable development of your business. Corporate business depends on them.

Gepra’s team of experts, consultants who have multi-year experience of working at big international companies consider international trends, approaches and practice of corporate communications.

Gepra’s team offers:

 • Specifying the tone of corporate communications
 • Specifying of internal communication strategies;
 • Specifying of a strategy for corporate communication with an external audience;
 • Creation of corporate communication channels;
 • Internal means of (for personnel) of corporate communication (newspapers, journals, internet, informational walls etc.).
 • Means of corporate communication for an external audience (corporate newspaper / journal, annual report, email communication etc.).
 • Developing and implementation of activity plan of corporate communications
 • Personnel trainings and workshops in the following fields: application of corporate style/design, communication tone, company messages, corporate policy, mission and values, corporate policy and guidelines of communication with media, crisis situation management processes.
მიწერე კონსულტანტს
Teona Khmelevski
11@gepra.ge
Internal Communications

 

Sound internal communication is important for any organization. It is required for efficient functioning of organization and uninterrupted exchange of necessary information and development of united visions, team attitude.

Analysis of internal communication process existing within the organization, identification of strong sides and defects starts at initial stage of a business for development of a proper system of internal communication.

Main internal communication aims and objectives of an organization are specified; internal communication scheme, platform and procedures are worked out that are adjusted to the needs of an organization.

Criteria for assessment of efficiency of internal communication and mechanisms of correction are specified.

Considering the business aims and processes of organizations our experts assist customers in development of efficient internal communication system. It ensures the following:

 • Employees are informed about processes taking within and outside the organization, main news, achievements and challenges;
 • Work process is coordinated more efficiently;
 • Communication barriers are overcome within the organization;
 • Each employee has an ability of delivering own initiatives to their colleagues;
მიწერე კონსულტანტს
Giga Kharebava
11@gepra.ge
Investor Relations

 

Investor relations is a specific field of public relations and its means establishing of efficient communication with public or private companies; Uninterrupted process of activities that are specified based on a strategy and designated for investors includes: taking of informational and analytic measures, preparation and dissemination of financial reports, establishing of efficient relations with shareholders, financial analysts, investment banks, state authorities and creditors;

Need for efficient relation with investors is an integral part of business management process in the field of privatization, merger/amalgamation of companies, company restructuring, additional emission, change of a property structure and attraction of creditors.

Gepra offers following planning and management activities for establishing relations with investors in a proper manner:

 • Investment environment analysis
 • Strategy for attraction of investors
 • Creation and management of database
 • Reporting to invertors
 • Strategy of communication with existing investors and share-holders
 • Preparation of a quarter and annual reports of a sustainable development
 • Preparation of quarterly and annual financial reports
 • Communication of public and private partnership projects
მიწერე კონსულტანტს
Nutsa Subeliani
11@gepra.ge
Media Relations

 

Mass media plays an important and unique role in informing of various groups about a public life, policy formation and urgent issues.

Purposeful relations with media and positive highlighting by means of media is very important for conducting of human relation and integrated marketing communication in an efficient manner.

 • We offer following services to our consumers in the field of media relations: creation of a content that is interesting for media through observation of trends and analysis of media preferences;
 • We prepare relevant informational materials, provide them to media, we assist consumers in getting into the center of attention of media;
 • Highlighting by media means not obtaining of quantitative result but getting of quality media materials, which really have an influence over media audience and social teams of various types. It assists our consumers in fulfilment of their reputation and communication objectives;
 • Modern approaches of media relations consist of inclusion of editors, producers, journalists and mass-media and their participation in a decision-making process. We offer specific media measures and application of various instruments of cooperation with media to our consumers.

Instruments of Media Relations 

Informational material

 • Press-releases
 • Media announcements
 • Press kits
 • Podcasts

Media events

 • Press conferences
 • Briefings
 • Seminars
 • Tours
 • Working meeting
 • Highlighting
 • Initiation of interviews
 • Participation in TB-programs
 • Highlighting of innovation
 • Conferences
 • Media competitions
მიწერე კონსულტანტს
Nini Metreveli
11@gepra.ge
Government Relations

 

Governmental parties play an important role in specifying and forming of current processes, main vectors of development, current policy, inter-state relations, investment and social relations. We assist our consumers in ensuring active participation of business and civic organizations, initiative and youth groups in defending of own interests and establishing of positive changes through advocacy, constructive and sound communication with representatives of governmental authorities, participation in the process of specifying of policies.

 • Government Relations include analysis of public policy practice and legislative space, forming and implementation of a specific action plan that is in service of specific needs of a consumer and cooperation with the governmental/state authorities;
 • Implementation of specific aims and objectives is possible through establishing of direct relations with the governmental representatives and actualization of various topics within and informational space;
 • Government Relations means communication with representatives of public institutions, main state stakeholders, public unions, civil organizations, business companies and groups that have other types of influence and ensuring their involvement in the process. 

Government relations - Products

 • Evaluative report about analysis of needs
 • Government relation strategy
 • Forming of Government Relation structure
 • Current consultations in the field of Government Relation
 • Developing and implementation of a joint project
მიწერე კონსულტანტს
Nutsa Subeliani
11@gepra.ge
Communications strategy

 

A communication strategy is the critical piece bridging the situation analysis and the implementation of a social and behavior change communication. Effective communication strategies use a systematic process and behavioral theory to design and implement communication activities that encourage sustainable social and behavior change.

A communication strategy guides an entire program or intervention. It sets the tone and direction so that all communication activities, products and materials work in harmony to achieve the desired change. Strategic activities and materials are more likely to promote change. A communication strategy also enables stakeholders and partners to provide input and agree upon the best way forward so that actions are unified. With an agreed-upon communication strategy, staff and partners have a map they can refer to through the various program development stages.

With the help of Gepra's team, you will be able to:

 • Carry out communication audit and assess the current situation in terms of public relations practice, as well as the organization's awareness and reputation indicators;
 • With the involvement of the team members of the organization, identify the strengths and weaknesses, opportunities and threats of the organization; Develop a long-term vision and define the mission;
 • Define a long-term vision of public relations and communication with the target audience, set specific and measurable goals and objectives that will help you accomplish your mission and realize your vision;
 • Determine Periodicity and Criteria for Monitoring and Evaluating Communication Strategy Performance
მიწერე კონსულტანტს
Kakha Magradze
11@gepra.ge
Event Management

 

Emotion creates an attitude. An attitude encourages us to make a decision. Events are the best ways of delivering of messages to target groups and for their dissemination.

Gepra has a multi-year experience in conducting of international forums, local festivals and trans-national corporate presentations, media events and internal corporate activities. Our work starts from planning and concept development stage and includes event post-communication. We ensure coordination of third parties, highlighting by media and activity within a social media, management of assessment and report systems;

We created a Gepra competence center for events that are designated for small audiences – it is a free space allocated specially for press-conferences, trainings and internal corporate meetings.

Together with Gepra event management team you will be able to:

 • Set specific and measurable aims and objectives, which will be used as a basis for an event concept and a format;
 • Develop messages clearly and match them with the needs of target audience – find optimal cross points;
 • Conduct target pre- and post-campaigns considering the scale of an event;
 • Establish close and long-term relations with media and stakeholders, improve communication with consumers and partners;
 • Establish efficiency evaluation main indicators and conduct monitoring of implemented and planned activities;
 • Develop a detailed action plan and specify a person responsible for implementation of each activity;
 • Have a proper communication with team members, stakeholders and other target groups for ensuring an efficiency of events.
მიწერე კონსულტანტს
Tinatin Samkurashvili
11@gepra.ge
Communication Campaigns

 

Communication campaigns are often held for educational purposes, changing of attitudes and behavior. Campaigns are systems of measures that are planned in advance and aimed at creation and support of strong and positive reputation of an organization.

Caring about reputation is a permanent process and company image and awareness about the company depends on it. The more segments give a positive assessment to a company, the higher is a level of awareness about company. It’s based on the achievements and the past of an organization, planned projects and future aims and visions.

Gepra Team’s experience in implementation of an integrated marketing communications will assist you in creation and management of result-oriented long-term campaigns. We create creative ideas and work on planning of strategic campaigns in order to make an unforgettable impression over target groups and promote enhancement of organization reputation, creation of image and raising of awareness.

Implementation of communication campaigns are based on the following principles:

 • Specifying of target groups, studying of their needs and wishes and development of a communication strategy based on a study;
 • Creation of an innovative strategy that will unite long-term projects;
 • Carrying out of communication activities in accordance with a plan that is developed in advance
 • Conducting of an integrated marketing communications that includes using of wide range of communication channels for rapid and efficient dissemination of messages in various audiences;
მიწერე კონსულტანტს
Elene Takaishvili
11@gepra.ge
Crisis Management

 

Organizations of all type are vulnerable to spreading of negative information that harms their reputation and business image, especially in the modern world where constant exchange of opinions and ideas takes place, where there is no limitations and critical content is frequent. 

Communication crisis of various scale happens every day and everyone needs a correct and long-term anti-crisis communication.

 • We offer the following to our consumers: full management of a crisis –identification of problematic issues, implementation of a specific anti-crisis plan and analysis of obtained outcomes, which is focused on long-term protection and enhancement of reputation.
 • We ensure formation and establishing of crisis situation prevention mechanisms, which means working out of preliminary strategies and conducting of positive communication in respect to potentially risky issues.

 Crisis Management - Products

 • Crisis evaluation and forecasting
 • Crisis management guideline
 • Anti-crisis strategy
 • Crisis prevention plan
 • Crisis damage reduction mechanisms
 • Anti-crisis campaigns
მიწერე კონსულტანტს
Kakha Magradze
11@gepra.ge
Corporate Responsibility

 

Influence of business companies and major corporations on public life increases day-by-day and their position enhances in the field of specifying of global directions of a life, which increases responsibility of the business towards public needs and in response to their challenges.

Nowadays corporate responsibility becomes more important and civil position of business companies in no longer a subject of a choice – it is a moral obligation of all businesses who believe that they are a part of a society.

 • We assist our consumers in specifying of a general strategy and main priorities of a corporate responsibility based on problems and development perspectives existing in the society;
 • We plan corporate responsibility activities, specify stakeholders and carry out activities that is accompanied with communication support and showing of consumers as responsible companies within an informational space. 

Corporate management - products 

 • Evaluative report of an influence
 • Corporate responsibility strategy
 • Development of pro-bono services
 • Establishing of international standards
 • Policy documents and internal regulations
 • Corporate responsibility campaigns
 • Company responsibility report
მიწერე კონსულტანტს
Tako Varamashvili
11@gepra.ge
Reputation Management

 

Communication conducted for forming and enhancement of reputation is a main target of human relation and marketing communication that ensures communication support of sustainable development of organizations, social teams and individuals.

Strong and positive reputation is one of the most effective instrument of stable protection on a local market and global environment that is changeable and full of obstacles.

 • We offer consultation and support to consumers that is in service of creation and development of strong and positive reputation;
 • Our activities include situation analysis, study of existing situation, measuring of attitude of various audience and positive attitude level and implementation of specific strategic projects, which is aimed at protection and enhancement of reputation. 

Reputation Management - products

 • Reputation survey
 • Reputation development strategy
 • Reputation enhancement campaigns
მიწერე კონსულტანტს
Nini Metreveli
11@gepra.ge
Communication Audit

 

Communication audit specifies efficiency of conducted communication, background around the consumer, reveals the strong and weak sides and you can develop recommendations based on them and specify important risks related to informational space and reputation.

 • Following items are assessed during a communication audit report: main audience of a consumer, their perception and attitude, indicator of urgent character of issues related with consumer’s activities in media and internet-space.
 • Communication audit studies consumer’s existing practice of marketing communication and human relations, process management forms and standards, capabilities of responsible team and technical-material base;
 • Analysis of secondary data, media monitoring, analysis of internet statistics and various documentation, conducting of qualitative and quantitative researches is carried out during a communication audit in order to obtain a complete picture and prepare short or an extensive evaluative assessment. 

Communication audit - products 

 • Questionnaires of internal and external stakeholders
 • Media-monitoring reports
 • Intercommunication reports
 • Organizing and analysis of internal and external inquiries
 • United report of communication audit
მიწერე კონსულტანტს
Saba Jajanidze
info@gepra.ge
სოციალური მედია

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგული კომუნიკაციის წარმოება ციფრული ტექნოლოგიებისა და სოციალური ქსელების გამოყენებით თანამედროვე ტრენდია, რომელსაც სულ უფრო მეტად იყენებენ ყველა ტიპის ორგანიზაცია და სოციალური ჯგუფები, რათა შეძლონ საკუთარი იდეებისა და შესაძლებლობების წარმოჩენა და იპოვონ საინტერესო პარტნიორები თანამშრომლობისა და განვითარებისთვის.

 • ჩვენ ვეხმარებით ჩვენს კლიენტებს, რომ შექმნან საინტერესო და სასარგებლო კონტენტი, რომელიც დაიმკვიდრებს საკუთარ ადგილს ინტერნეტსივრცეში.
 • ჩვენ ვმართავთ ჩვენი კლიენტების უწყვეტ, 24-საათიან დიალოგს მათ ინტერნეტაუდიტორიასთან, რომელიც დაფუძნებულია სამიზნე ჯგუფების თავისებურებებისა და მოთხოვნილებების მაქსიმალურ გათვალისწინებასა და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესაძლებლობებისა და მუდმივად ცვალებადო ინოვაციების ეფექტიან გამოყენებაზე.

სოციალური მედია – პროდუქტები

 სოციალური ქსელების ანალიზი

 • სოციალური მედიის პლატფორმის ფორმირება
 • სოციალური მედიის სტრატეგია
 • სოციალური მედიის კამპანიები
 • სოციალური მედიის გამოყენების ანგარიში
მიწერე კონსულტანტს
მანჩო ონიაშვილს
11@gepra.ge
გარე პრესსამსახური

 

მედიასთან ურთიერთობა, კონტენტის შექმნა და მონიტორინგი მნიშვნელოვანია როგორც ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის, ისე სხვადასხვა პროექტის მართვის დროს. თითოეული გადაწყვეტილება უნდა იყოს სწორად გათვლილი და შედეგზე ორიენტირებული.  ამ ტიპის საქმიანობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კრიზისულ სიტუაციებში. ხშირად, ამ პროცესის მართვისთვის ერთი ადამიანი არ არის საკმარისი და საჭიროა სამუშაო ჯგუფი.

გარე პრესსამსახურის ფარგლებში, ჩვენი კლიენტები მიიღებენ შემდეგ მომსახურებას:

ინფორმაციულ-ანალიტიკური მასალების, წერილობითი განცხადებების, პრესრელიზების მომზადება და გავრცელება. ასევე,  მედიის მოთხოვნით, საჭირო ინფორმაციის მიწოდება (კლიენტებთან გარე პრესსამსახურის შუამავლობით);

გარე პრესსამსახურის გუნდის მიერ მედიის მიმოხილვისა და მონიტორინგის ანგარიშის მომზადება;

პრესკონფერენციების, ბრიფინგების, მედია სემინარების, პრეს ლანჩების, ტრენინგების ორგანიზება;

მედიისთვის ორგანიზაციის/კლიენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;

შიდა კორპორატიული გამოცემები კლიენტებისთვის: კორპორატიული ჟურნალები, ბროშურები, საინფორმაციო სტენდი;

ორგანიზაციის/კლიენტის ვებ-გვერდის საინფორმაციო მხარდაჭერა: სიახლეები, პრეს-რელიზები, განცხადებები, სტატიები, ანგარიშები, ფოტო მასალა.

 • პრესრელიზის/ანონსების მომზადება და დისტრიბუცია
 • პრესკიტის მომზადება და დისტრიბუცია
 • სპიკერების/რესპონდენტების შერჩევა; სფიჩის მომზადება
 • მედია კონტენტის შექმნა (მაგ: ნიუსი, სტატია, სიუჟეტის სცენარი)
 • მედია პროდუქტის შერჩევა განთავსებისთვის
 • რეიტინგები, ტირაჟი, წვდომა აუდიტორიაზე - ბაზის შექმნა
 • მედიებთან მოლაპარაკება
 • გაშუქება (ინტერვიუების ინიცირება/სიახლეების გაშუქება)
 • მედია განთავსების დაგეგმვა და ხარისხის კონტროლი
 • პრესკონფერენციების/ბრიფინგების დაგეგმვა/მართვა
 • მედია სემინარების/მედია ტურების დაგეგმვა/მართვა
 • მედია კონკურსების დაგეგმვა/მართვა
 • მედია ანგარიშის მომზადება
 • მედიაბაზის მომზადება
 • მედიამონიტორინგი
 • მედიაში შექმნილი კრიზის მართვა

 

 

მიწერე კონსულტანტს
ნინი მეტრეველს
11@gepra.ge
გავლენის პიარი

 

როდესაც საქმე სოციალურ ქსელებს ეხებათ, ბრენდები ხშირად იბნევიან იმის დადგენის პროცესში, თუ რა არის მათთვის მნიშვნელოვანი: ბრენდის ავთენტურობა, შედეგები თუ ე.წ. „reach”-ები. მაგალითად, მიკრო ინფლუენსერებს შეუძლიათ შეაღწიონ და დაიკავონ ადგილი ნიშურ ბაზრებზე და დაეხმარონ ბრენდებს სწორად შეარჩიონ სამიზნე აუდიტორია და სხვადასხვა გზებით უზრუნველყონ მათი ჩართულობა.

ამიტომაც, ჩვენ ყურადღებით ვარჩევთ თითოეულ ინფლუენსერს, ვქმნით სტრატეგიას, რომელის შეესაბამება თქვენს ბრენდს, თქვენს ბიუჯეტს და ვქმნით რეალურ, ხელშესახებ შედეგებს სხვადასხვა არხების გამოყენებით. ჩვენი ექსპერტები აყალიბებენ გეგმას, რომელიც ხელს უწყობს მათ ბრენდის მიმართ ჩამოაყალიბონ სანდოობა, შეამცირონ რისკები და მიაღწიონ დასახულ საკომუნიკაციო მიზნები.

ჩვენი სერვისი მოიცავს:

 • ჩართულობის ანგარიშის მომზადებას
 • სხვადასხვა მიდგომების გამოყენება მიკრო ინფლუენსერებისა და სხვა გავლენიანი ადამიანების დახმარებით
 • მონაცემთა შეგროვება შესაბამისი მიკრო თემების განსასაზღვრად
 • მიზნობრივი კამპანიების განხორციელება
მიწერე კონსულტანტს
ელენე თაყაიშვილის
11@gepra.ge
ღვინისა და მეღვინეების მხარდაჭერა

 

მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოება თანხმდება, რომ მეღვინეობის უძველესი კვალი სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი. სწორედ საქართველოდან გავრცელდა ის შემდეგ  მთელ მსოფლიოში და უდიდესი გავლენა იქონია სოფლის მეურნეობის, ხალხთა კულტურის, ბიოლოგიის, მედიცინისა და, ზოგადად, ცივილიზაციების ჩამოყალიბებაზე.

ბაზარზე სულ უფრო და უფრო მეტი მცირე მეწარმის მიერ დამზადებული ღვინო გვხდება, რომელსაც მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია სჭირდება.  ასევე ტურიზმი განვითარებას განაგრძობს, შესაბამისად ჩნდება სხვადასხვა მიმართულება, რომლებიც ტურისტების ინტერესებზეა მორგებული. სწორედ ესეთ მიმართულებას წარმოადგენს ღვინის ტურიზმი.

ჯეპრას გუნდი გთავაზობთ  შემდეგი მიმართულებების დაგეგმვა-განხორციელებას :

 • მცირე მეწარმეების გადამზადებას
 • ღვინის საერთაშორისო გამოფენებში თქვენი პროდუქტის ინტეგრაციას
 • ღვინის ფესტივალებში მონაწილეობის მიღებას
 • ტურისტებისთვის სპეციალური ტურების მოწყობა ხარხნებსა და მცირე მარნებში
 • ტრენინგების სერიას, თუ როგორ აამაღლოთ ცნობიერება საზოგადოებაში თქვენი პროდუქტის შესახებ
 • თქვენი ღვინის პრომოუშენს საზოგადოებაში სხვადასხვა მარკეტინგული კომუნიკაციების გამოყენებით
 • ღვინის ექსპორტზე გატანის პროცედურებში აქტიური ჩართულობა

 

მიწერე კონსულტანტს
თაკო ვარამაშვილს
11@gepra.ge
ინვესტორთა მხარდაჭერა

 

ინვესტორთა
მხარდაჭერა

მიწერე კონსულტანტს
ნუცა სუბელიანს
11@gepra.ge
თემთან კომუნიკაცია

 

ადგილობრივ თემებთან სწორი და გამართული კომუნიკაცია, მათი ინტერესების გათვალისწინება და კონსენსუსის მიღწევა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ბევრი ბრენდისა და ორგანიზაცისთვის.

დიალოგს არ აქვს ალტერნატივა.  ურთიერთსასარგებლო გადაწყვეტილებებით, მრავალმხრივი ინტერესების გათვალისწინებით, ყალიბდება პატივსაცემი ურთიერთობები, რომელიც საფუძველს აძლევს ორგანიზაციებს გაიმყარონ რეპუტაცია და შეუფერხებელად აწარმოონ საქმიანობა.

ჩვენი გამოცდილება არ შემოიფარგლება პროცესში მხოლოდ ერთი მხარის ინტერესების გატარებით. ჩვენ გვაქვს წარმატებული გამოცდილება ხელისუფლებასთან და ბიზნეს ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის და მათი ადგილობრივ თემებთან ურთიერთობების დამყარებისა და კონფლიქტური სიტუაციების დარეგულირების კუთხით.

 • ჩვენი სპეციალისტები გამოირჩევიან სათემო მობილიზაციის, ადგილობრივი ინიციატივების წახალისებისა და ადვოკატობის კამპანიების წარმოების უბადლო უნარ-ჩვევებით.
 • ჩვენ ვეხმარებით კლიენტებს მათ სამიზნე ჯგუფებთან და ადგილობრივ თემთან ჰარმონიული და თანამშრომლობაზე დამყარებული ურთიერთობის განვითარებაში
 • ჩვენ უზრუნველვყოფთ სხვადასხვა საკომუნიკაციო ღონისძიებისა და აქტივობების განხორციელებას, რაც მიმართულია თემის ინფორმირებას და მასთან დიალოგის წარმართვისკენ

ჩვენ ვეხმარებით ორგანიზაციებს ადგილობრივ თემებთან ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში.

თემთან ურთიერთობა – პროდუქტები

 • თემის საჭიროებათა კვლევის ანგარიში
 • თემთან ურთიერთობის სტრატეგია
 • სათემო მობილიზაციის კამპანიები
 • თემის საჭიროებებზე მიმართული კორპორაციული პასუხისმგებლობა
 • თემის ჩართულობის პროექტები
მიწერე კონსულტანტს
თეონა ხმელევსკის
11@gepra.ge
საკომუნიკაციო სტრატეგია

 

საკომუნიკაციო სტრატეგია არის ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის თუ მარკეტინგული კომუნიკაციის ძირითადი საბაზისო დოკუმენტი, რასაც ეყდრნობა სუბიექტის კომუნიკაცია. გაჯერებული საინფორმაციო სივრცის, თუ კონკურენტული ბრძოლის გააქტიურების ფონზე, სტრაგეტიული კომუნიკაციის მნიშვნელობა ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გაზრდილია, რისთვისაც მნიშვნელოვანია შესაბამისი დოკუმენტის არსებობაც, რომელიც ძირითად ხედვასა და სტრატეგიულ მიზნებთან ერთად, უნდა მოიცავდეს რეკომენდაციებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მართვის გაუმჯობესებისა და კომუნიკაციის სხვადასხვა ინსტრუმენტის უკეთესად გამოყენების კუთხით. საკომუნიკაციო სტრატეგიის დოკუმენტს ეფუძნება ერთ ან რამდენიმეწლიანი სამოქმედო გეგმაც, რომლის მომზადებაც მოცემული მომსახურების შემადგენელი ნაწილია.

„ჯეპრას“ სტრატეგიული დაგეგმვის გუნდის დახმარებით თქვენ შეძლებთ:

 • განახორციელოთ საკომუნიკაციო აუდიტი და შეაფასოთ არსებული მდგომარეობა საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრაქტიკის, ასევე ორგანიზაციის ცნობადობისა და რეპუტაციის მაჩვენებლების კუთხით
 • ორგანიზაციის გუნდის წევრების ჩართულობით, გამოავლინოთ ორგანიზაციის ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები; შეიმუშაოთ გრძელვადიანი ხედვა და განსაზღვროთ მისია;
 • განსაზღვროთ საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სამიზნე აუდიტორიასთან კომუნიკაციის გრძელვადიანი ხედვა, დაისახოთ კონკრეტული და გაზომვადი მიზნები და ამოცანები, რომელიც დაგეხმარებათ მისიის შესრულებასა და ხედვის რეალიზებაში
 • შეიმუშაოთ დეტალური სამოქმედო გეგმა და განსაზღვროთ თითოეული აქტივობის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები
 • განსაზღვროთ საკომუნიკაციო სტრატეგიის შესრულების მონიტორინგის და შეფასების პერიოდულობა და კრიტერიუმები
მიწერე კონსულტანტს
კახა მაღრაძეს
11@gepra.ge
მომხმარებელთა ჩართულობა

 

თანამედროვე ბიზნეს გარემოში, სადაც მაღალი ხარისხის პროდუქტის არსებობა ბუნებრივი მოცემულობა გახდა, მომხმარებლის ბრენდის მიმართ ლოიალურობას განსაზღვრავს ემოციური ფაქტორები. ბიზნესის სწორი ქმედებები იწვევს მომხმარებლის პოზიტიურ გამოხმაურებას და ბრენდისადმი ლოიალურს ხდის მას.

ჩვენ ვამყარებთ მრავალმხრივ ურთიერთობებს იმ ადამიანებთან, ვისი აზრიც მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელია თქვენი ბიზნესის წარმატებისთვის.

სიღრმისეულად ვსწავლობთ დაინტერესებულ მხარეებს – აზრის ლიდერებს, მედიას, მომხმარებლებს, პარტნიორებს, თანამშრომლებს და საზოგადოებას, რათა ზუსტად შევარჩიოთ და გამოვიყენოთ თქვენი ისტორიის გადაცემისთვის საჭირო არხები, საუბრის ტონი და ხმა.

ჩვენ ხელს ვუწყობთ თქვენ კომუნიკაციას სოციალური და ტრადიციული მედიის საშუალებით და ვქმნით ბრენდის ძალას ციფრული თუ პირდაპირი კომუნიკაციით.

მომხმარებელთა ქცევის ზედმიწევნით ცოდნა   საშუალებას გვაძლევს, შემოგთავაზოთ გამჭრიახი და საზრიანი კომპლექსური გადაწყვეტილებები, თქვენს წინაშე არსებული გამოწვევების საპასუხოდ.

ჯეპრას საზოგადოებასთან ურთიერთობის  ჯგუფის დახმარებით, თქვენ შეძლებთ:

 • შექმნათ ახალი პროდუქტი და გამოუშვათ ის ბაზარზე;
 • დაამყაროთ მჭიდრო კონტაქტი დაინტერესებულ მხარეებთან და შეინარჩუნოთ ის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში;
 • მოახდინოთ ბრენდის რევიტალიზაცია და რეპოზიციონირება;
 • უზრუნველყოთ მომხმარებელთა ციფრული და სოციალური ჩართულობა;
 • დაგეგმოთ და განახორციელოთ მომხმარებელზე მიმართული საგანმანათლებო თუ ქცევის შეცვლის კამპანიები;
 • მართოთ რისკები და გამოიყენოთ კრიზისული სიტუაციებიდან გამოსვლის შესაძლებლობა;
მიწერე კონსულტანტს
ანუკი ცხოვრებაძეს
11@gepra.ge
ემპათიის რუკა

 

კომპანიის კონკურენტუნარიანობა ბაზარზე მის მიერ კლიენტებსათვის შექმნილი ფასეული წინადადებით განისაზღვრება. თუმცა, ხშირია შემთხვევები, როცა პროდუქტებისა და სერვისების შექმნის დროს, მომხმარებლების საჭიროებები უგულებელყოფილია.

უნიკალური ფასეული წინადადების შექმნას სწორედ მომხმარებლის სურვილების, მისი აღქმისა და დამოკიდებულების, კმაყოფილებისა და უკმაყოფილების გამომწვევი მიზეზების ღრმა ცოდნა ჭირდება.

მომხმარებლის ინდივიდუალურ მოთხოვნილებებზე ფოკუსირება, მისი პრობლემების მოგვარების გზების ძიება კომპანიების მუდმივი საზრუნავი ხდება.

ემპათიის რუკა მომხმარებლების მიერ გადაწყვეტილების მიღებისა და მათი აზროვნების წესის, ქცევის და საჭიროებების ვიზუალიზაციის ინსტრუმენტია.

ეს ინსტრუმენტი დაგეხმარებათ, უკეთ გაიცნოთ თქვენი მომხმარებელი, გაიაზროთ მისი გამოწვევები და შესაძლებლობები, გაერკვეთ მისი ქცევის მოტივატორებში, შეისწავლოთ მისი გარშემომყოფები და საქმიანობის გარემო.

ემპათიის რუკის შედგენის სრული პროცესი მიმართულია ახალი პროდუქტებისა თუ სერვისების შერჩევაზე, რომელიც მომხმარებლის ცხოვრებისა და საქმიანობის პირობებს გააუმჯობესებს და დადებითად იმოქმედებს კლიენტების შეგრძნებებზე, აღქმასა და განწყობაზე.

ჯეპრას ანალიტიკოსებისა და დიზაინერების გუნდის დახმარებით, მომხმარებლების ემპათიის რუკის მეშვეობით თქვენ შეძლებთ:

 • უნიკალური ფასეული წინადადების ჩამოყალიბებას და კლიენტებთან ურთიერთობის სტრატეგიის განსაზღვრას;
 • ახალი პროდუქტებისა და სერვისების შექმნას;
 • მომხმარებელთა ახალი სეგმენტების ათვისებას;
 • ინოვაციური ბიზნეს მოდელის ჩამოყალიბებას;
 • ბიზნესის ახალი მიმართულებების განვითარებას;
 • შემოსავლის სტრუქტურის ცვლილებას;
 • შემოსავლის ზრდას;
მიწერე კონსულტანტს
ნუნუკა ნებურიშვილს
11@gepra.ge
იურიდიულ დავებთან დაკავშირებული კომუნიკაცია

 

მიუხედავად რეაგირებისა და პრობლემის აღმოფხვრისა, ნებისმიერი კრიზისული სიტუაცია ხშირად ვნებს კომპანიის რეპუტაციას.

იურიდიული დავების დროს, საქმის მოგება ყოველთვის არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ საზოგადოებრივი აზრი დადებითად შეიცვლება კომპანიის მიმართ. კრიზისის მართვა რთული და საპასუხისმგებლო პროცესია, რომელიც ერთნაირად დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, როგორც კრიზისის დროს, ისე პოსტკრიზისულ პერიოდში.

ჯეპრა გთავაზობთ იურიდიულ დავებთან დაკავშირებული კომუნიკაციის სერვისს, რაც გულისხმობს ანტიკრიზისული გუნდის შექმნას, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება სპიკერ-ადვოკატების, მრჩევლებისა და საკომუნიკაციო სფეროს სტრატეგებისგან.

ჩვენი გუნდი  დაგეხმარებათ სწორ მანევრირებაში, რისკების მინიმუმამდე დაყვანასა და კრიზისის დროს რეპუტაციის, პოზიტიური ურთიერთობებისა და სანდოობის შენარჩუნებაში.

კრიზისის დროს ჩვენ ვიმუშავებთ შემდეგ საკითხებზე:

 • არსებული კრიზისული გეგმის ადაპტირება პრობლემის სპეციფიკიდან გამომდინარე
 • კრიზისის პერიოდში სპიკერებთან რეგულარული თანამშრომლობა
 • სწორი აქცენტებისა და საჭირო მესიჯების დამუშვება
 • მედიამონიტორინგი

კრიზისის სწორად მართვის შედეგად:

 • მინიმუმამდე დაგვყავს დაინტერესებული მხარეებისა და საზოგადოების ნეგატიური დამოკიდებულება
 • პრობლემაზე სწრაფი რეაგირებით, ხელს ვუშლით კრიზისის გამძაფრებას
 • სწორი მანევრირების შედეგად ხდება კომპანიის სუსტი მხარეების გამოვლენის საფრთხის თავიდან აცილება
 • კომპანიას ვიცავთ ფინანსური ვარდნისა და რეპუტაციის შელახვისგან
 • კრიზისული გუნდი მუშაობს პოსტკრიზისული პერიოდის ანალიზზე, კრიზისის გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიკაციასა და ეფექტიანი პოსტკომუნიკაციის წარმოებაზე

იურიდიულ დავებთან დაკავშირებული კომუნიკაციის სერვისის მიზანია, დავის წარმოების საკომუნიკაციო სტრატეგიის შექმნა და კლიენტების დახმარება, რათა დავის დასრულების შემდგომ, კრიზისის მიერ მიყენებული ზიანი უმოკლეს ვადაში აღმოიფხვრას.

მიწერე კონსულტანტს
მაია ტაკაშვილს
11@gepra.ge
ტურიზმის მარკეტინგი

 

ბოლო ათწლეულის მანძილზე ტურიზმი გლობალური ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა და ყველაზე განვითარებადი სექტორია, რომელშიც იზრდება ჩართული ორგანიზაციებისა და დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა. საქართველოში ტურიზმი ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი სეგმენტი გახდა, რომელსაც განვითარების უდიდესი პოტენციალი გააჩნია.

ჯეპრას გუნდი დაგეხმარებათ:

 • ტურისტული და საკურორტო პოტენციალის ათვისებასა და ტურისტების მოზიდვაში
 • თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტურისტული სერვისების განვითარებაში დაინტერესებული ბიზნეს და საჯარო ორგანიზაციებისთვის

ტურიზმის მარკეტინგი – პროდუქტები

 • ტურიზმის ბაზრის კვლევა
 • ტურიზმის მარკეტინგის სტრატეგია
 • ტურისტული პროდუქტების/სერვისების კონცეფცია
 • ტურისტული ადგილმდებარეობის ბრენდინგი
 • ტურისტების მოზიდვის კამპანიები
მიწერე კონსულტანტს
ქეთევან გალუმაშვილს
11@gepra.ge
კვებისა და სასმელი პროდუქტების პიარი

 

კვებისა და სასმელი პროდუქტების წარმატებას ბაზარზე მომხმარებლების მხრიდან დამოკიდებულებები და აღქმა მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ემოციური კავშირის დამყარება სამიზნე ჯგუფებსა და ბრენდს შორის მუდმივი და სწორი კომუნიკაციით მიიღწევა. აუდიტორიის მოთხოვნილებებისა და საჭიროებების შესწავლა და ანალიზი, მედიასთან ურთიერთობა და საკომუნიკაციო სტრატეგია, რომლის ნაწილიც რეპუტაციის მართვა და შენარჩუნებაზე ზრუნვაა, კრეატიული კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება – სასმელებისა და კვების სფეროში მოღვაწე კომპანიების საქმიანობის სტრატეგიული დაგეგმვის  ნაწილია, რომელიც სისტემურ მართვას, მონიტორინგსა და განვითარებას საჭიროებს.

ჯეპრას გუნდის წევრებთან ერთად, თქვენ შეძლებთ:

 • შეისწავლოთ გარემო და სამიზნე ჯგუფები, მოახდინოთ კომპანიასთან კლიენტის შეხების წერტილების შეფასება და ანალიზი
 • შეიმუშაოთ და განახორციელოთ თქვენს სამიზნე ჯგუფებზე მიმართული ეფექტიანი და ინოვაციური საკომუნიკაციო სტრატეგია
 • დაგეგმოთ და განახორციელოთ ციფრული და მედია კამპანიები
 • შექმნათ და მართოთ კონტენტი, რომელიც მოგცემთ შესაძლებლობას, დაამყაროთ ემოციური კავშირი მომხმარებლებთან და ხელი შეუწყოთ მათი ლოიალურობის ზრდას
 • დაამყაროთ მჭიდრო და თანამშრომლობითი ურთიერთობები მედიასთან და ბლოგერებთან
 • თქვენი ხედვიდან და პოზიციონირებიდან გამომდინარე, შეარჩიოთ და გარშემო შემოიკრიბოთ აზრის ლიდერები, რომლებიც გავლენას მოახდენენ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების საკითხებზე
 • შეიმუშავოთ ანტიკრიზისული პაკეტი და საჭიროების შემთხვევაში მართოთ კრიზისები
მიწერე კონსულტანტს
ნინანო დავითაიას
11@gepra.ge
B2B კომუნიკაციები ჯანდაცვის სექტორში

 

ჯანდაცვის სექტორში სანდოობის მოსაპოვებლად აუცილებელია სამედიცინო სფეროში მოღვაწე ბიზნეს ერთეულებთან მჭიდრო ურთიერთობების ჩამოყალიბება. ჯეპრა პრეზენტაციების, ფორუმების, სამიტების, კონფერენციების, სემინარებისა და სამუშაო შეხვედრების ჩატარების საშუალებით დაგეხმარებათ, საჭირო კონტაქტების დამყარებაში, რაც თქვენს ბიზნეს ურთიერთობებს მეტად სარგებლიანს გახდის როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებთან.

ჯეპრა ხელს შეგიწყობთ, ბიზნეს ასოციაციებთან პროექტის სიცოცხლისუნარიანობისთვის საჭირო კომუნიკაციის წარმართვაში.

მიწერე კონსულტანტს
ნუცა სუბელიანს
11@gepra.ge
ღონისძიების ორგანიზება

 

ემოცია ქმნის განწყობას, განწყობა კი ხშირად გადაწყვეტილების მიღებისკენ გვიბიძგებს. ღონისძიებები  სამიზნე ჯგუფებამდე სასურველი გზავნილების მიწოდებისა და გავრცელების საუკეთესო საშუალებაა.

ჯეპრას მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს როგორც საერთაშორისო ფორუმების, ადგილობრივი ფესტივალების და ტრანსნაციონალური კორპორაციების პრეზენტაციების, ასევე მედიაღონისძიებებისა და შიდა კორპორაციული აქტივობების განხორციელების მიმართულებით. ჩვენ ვზრუნავთ დაგეგმვისა და კონცეფციის შემუშავების ეტაპიდან ღონისძიების პოსტ-კომუნიკაციის ჩათვლით, უზრუნველვყოფთ მესამე მხარეების კოორდინაციას,  მედიაგაშუქებასა და სოციალურ მედიაში აქტიურობას, შეფასებისა და ანგარიშგების სისტემების მართვას.

მცირე აუდიტორიაზე გათვლილი ღონისძიებებისთვის შევქმენით ჯეპრას კომპეტენციის ცენტრი – თავისუფალი სივრცე სპეციალურად პრესკონფერენციების, ტრენინგების და შიდა კორპორაციული შეხვედრების ორგანიზებისთვის.

ჯეპრას ღონისძიებების მართვის გუნდთან ერთად თქვენ შეძლებთ:

 • დაისახოთ კონკრეტული და გაზომვადი მიზნები და ამოცანები, რომლებსაც დაეფუძნება ღონისძიების კონცეფცია და ფორმატი;
 • მკაფიოდ ჩამოაყალიბოთ გზავნილები და მიუსადაგოთ სამიზნე აუდიტორიის საჭიროებებს – იპოვოთ ოპტიმალური შეხების წერტილები;
 • აწარმოოთ მიზნობრივი პრე და პოსტ კამპანიები ღონისძიებების მასშტაბიდან გამომდინარე;
 • ჩამოაყალიბოთ მჭიდრო და გრძელვადინი კავშირები მედიასთან და დაინტერესებულ მხარეებთან, გააუმჯობესოთ კომუნიკაცია მომხმარებლებთან და პარტნიორებთან;
 • დანერგოთ ეფექტიანობის შეფასების ძირითადი მაჩვენებლები და აწარმოოთ მონიტორინგი როგორც განხორციელებულ, ასევე დაგეგმილ აქტივობებზე;
 • შეიმუშაოთ დეტალური სამოქმედო გეგმა და განსაზღვროთ თითოეული აქტივობის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები;
 • მოახდინოთ გუნდის წევრებთან, ჩართულ მხარეებთან და სხვა სამიზნე ჯგუფებთან სათანადო კომუნიკაცია ღონისძიების ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად.

ჩვენ ერთად ვქმნით მოვლენებს, რომლებიც ისტორიას რჩება!

მიწერე კონსულტანტს
თინათინ სამყურაშვილს
11@gepra.ge
მომხმარებლის გამოცდილების რუკა

 

კლიენტზე ორიენტაცია, მომხმარებლების მოთხოვნებისა და საჭიროების დაკმაყოფილება თანამედროვე მენეჯმენტის უპირველესი გამოწვევაა. კომპანიების უმრავლესობა ამ საკითხში გარკვეულ წინააღმდეგობას აწყდება.

მომხმარებელთა მომსახურების გაუმჯობესების ინიციატივები და დაგეგმილი ცვლილებები უშედეგოდ შეიძლება დასრულდეს, თუ ისინი კლიენტის საჭიროების ნაცვლად, კომპანიის არსებული იერარქიული ფუნქციების დაკმაყოფილებაზეა მიმართული.

ორგანიზაციისა და მისი მომხმარებლის ურთიერთობის გამოცდილება მათი შეხების წერტილების ერთობლიობაა. კომპანიისადმი კლიენტის დამოკიდებულება, სერვისზე/პროდუქტზე მოთხოვნის გაჩენიდან ყიდვის შემდგომი მომსახურების ჩათვლით გრძელდება. ამ მოგზაურობის თითოეული ეტაპი ურთიერთობის მიკრომომენტს წარმოადგენს, რომელთა განზოგადების შედეგად მომხმარებელი იღებს გადაწყვეტილებას პროდუქტისა თუ სერვისის ყიდვის თაობაზე.

მომხმარებლის ურთიერთობის რუკის შედგენით და თქვენი კლიენტების პერსონიფიკაციის მეშვეობით, ჩვენ შეგვიძლია ნათელი წარმოდგენა შეგიქმნათ თქვენი მომხმარებლის ქცევის, მათი დამოკიდებულებისა და საჭიროებების შესახებ.

ჯეპრას ანალიტიკოსებისა და ადაპტაციური დიზაინერების გუნდის მეშვეობითთქვენ შეძლებთ:

 • მომხმარებლების დამოკიდებულებისა და საჭიროების შესწავლას
 • კომპანიისა და მომხმარებლის შეხების წერტილების შეფასებას და ანალიზს
 • მომხმარებლების კონვერსიის ზრდას – შეხების წერტილებში ბარიერების შემცირება დაკარგული კლიენტების რიცხვს შეამცირებს
 • კლიენტების ლოიალურობის ზრდას – გაიზრდება კლიენტების დაბრუნებადობის კოეფიციენტი
 • შეხების წერტილებში ანგარიშვალდებული პირების პასუხისმგებლობის გაძლიერებას
 • მარკეტინგული ხარჯების ოპტიმიზაციას და მიზნობრივი კამპანიების წარმოებას
 • კლიენტზე ორიენტირებული ახალი პროდუქტებისა და სერვისების შემუშავებას
მიწერე კონსულტანტს
ნუნუკა ნებურიშვილს
11@gepra.ge
მონაცემთა ვიზუალიზაცია

 

ჩვენ კვალდაკვალ მივყვებით ტრენდებს. მონაცემთა ვიზუალიზაცია არის პროდუქტი, რომელიც, რიგ შემთხვევებში, გაცილებით ეფექტურად აწვდის მიზნობრივ ჯგუფებს ინფორმაციას, ვიდრე ზეპირი ან ვერბალური კომუნიკაცია.

ინფოგრაფიკები და მონაცემთა სხვა ტიპის ვიზუალიზაცია, თქვენთვის სასურველი ამბის ეფექტური, მოქნილი და ორიგინალური დიზაინით გადაცემის საშუალებაა.

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია ჯეპრას საშუალებას აძლევს კლიენტებს წარუდგინოს  ინფორმაცია ინოვაციური გზით.

ჯეპრა, როგორც ამბის მთხრობელი (Storyteller)  დაინტერესებულია, რომ დაეხმაროს კლიენტებს, მოყვნენ თავიანთი ისტორიები გრაფიკებისა და მონაცემების ვიზუალური კონტენტის მეშვეობით, რომელიც გავრცელდება სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხით და იქნება მარტივად აღქმადი და დასამახსოვრებელი.

მონაცემთა ვიზუალიზაციისთვის გთავაზობთ შემდეგ პროდუქტებს:

 • ინფოგრაფიკები (სტატიკური)
 • ინფოგრაფიკები (ანიმაციური)
 • დიაგრამები
 • რუკები
 • ვიდეომასალა
მიწერე კონსულტანტს
გიგა ხარებავას
11@gepra.ge
ინსტიტუციური გაძლიერება და შესაძლებლობების განვითარება

 

ინსტიტუციური გაძლიერება და შესაძლებლობების განვითარება არის მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ორგანიზაციის წარმატების მისაღწევად. არ არსებობს ჯადოსნური ფორმულა ან იდეალური გეგმა ინსტიტუციური გაძლიერების და შესაძლებლობების განვითარებისთვის, საჭიროა არსებული გამოწვევების და სტრატეგიული მიზნების სათანადოდ შეფასება და მათ საპასუხოდ იმ კომპეტენციების განვითარება და შესაძლებლობების გამოყენება, რომელიც უკვე დაგროვილია ორგანიზაციაში.

ინსტიტუციური გაძლიერება და შესაძლებლობების განვითარება არ არის ერთჯერადი სამუშაო მოკლევადიან პერსპექტივაში ეფექტიანობის მისაღწევად, ეს არის უწყვეტი პროცესი ორგანიზაციის მდგრადობის და ეფექტიანობის მისაღწევად.

„ჯეპრას“ გუნდის წევრებთან ერთად, თქვენ შეძლებთ:

 • შეაფასოთ არსებული მდგომარეობა და გამოავლინოთ ის საჭიროებები და გამოწვევები, რომლებზეც რეაგირება მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის მდგრადობისა და ეფექტიანობისათვის;
 • შეიმუშაოთ და განახორციელოთ ინსტიტუციური გაძლიერების და შესაძლებლობების განვითარების დროში გაწერილი გეგმა;
 • გამოავლინოთ ადამიანური რესურსების განვითარების საჭიროებები, შეიმუშაოთ და განახორციელოთ შესაბამისი გეგმა;
 • დაგეგმოთ და განახორციელოთ ორგანიზაციული სტრუქტურის განახლება;
 • შეაფასოთ ორგანიზაციული და ინდივიდუალური მუშობის შედეგები, შეადაროთ დაგეგმილ მაჩვენებლებს და დაგეგმოთ საჭირო ცვლილებები;
 • მოახდინოთ გუნდის წევრებთან, ჩართულ მხარეებთან და სხვა სამიზნე ჯგუფებთან სათანადო კომუნიკაცია, პროცესის ეფექტიანობის უზრუნველყოფისათვის.
მიწერე კონსულტანტს
საბა ჯაჯანიძეს
11@gepra.ge
სამომხმარებლო პიარი

 

ციფრული და სოციალური მედიის შესაძლებლობებმა ახალი მარკეტინგული პარადიგმები დაამკვიდრა. მენეჯმენტის ტრადიციული მიდგომები თანამფლობელობის მოდელით იცვლება,  სადაც მომხმარებელი ბიზნეს გადაწყვეტილებების მონაწილე ხდება და ზემოქმედებს ბრენდზე.

კომუნიკაციის პროცესების სამართავად საჭირო ხდება მომხმარებელსა და ბრენდს შორის მჭიდრო და ემოციური კავშირის დამყარება.  სამომხმარებლო პიარის ძირითადი ამოცანებია სამიზნე ჯგუფების საჭიროებებისა და სურვილების შესწავლა-ანალიზი, მასზე დაყრდობით ახალი საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება, კონტენტის სწორად შერჩევა და კამპანიების მართვა, რათა შედგეს ორმხრივი კომუნიკაცია – მომხმარებელმა მიიღოს ინფორმაცია, რაც მასში ძლიერ და დადებით ასოციაციებს გამოიწვევს და გადაწყვეტილების მიღებისკენ უბიძგებს.

ჯეპრას გუნდთან ერთად, თქვენ შეძლებთ:

 • გაეცნოთ და შეისწავლოთ მომხმარებლის საჭიროებები
 • შეიმუშავოთ საკომუნიკაციო სტრატეგია და მკაფიოდ ჩამოაყალიბოთ მომხმარებელზე მორგებული გზავნილები
 • დაგეგმოთ და მართოთ კრეატიული კამპანიები
 • შექმნათ გაზიარებადი და რეზონანსული კონტენტი სოციალურ მედიაში
 • შეარჩიოთ კეთილი ნების ელჩები
 • ჩამოაყალიბოთ მეგობრული ურთიერთობები მედიასთან და ბლოგერებთან
მიწერე კონსულტანტს
თინათინ სამყურაშვილს
11@gepra.ge
სპორტის კომუნიკაცია

 

მასობრივი სპორტის განვითარება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა სულ უფრო მეტი ორგანიზაციისთვის ხდება პრიორიტეტული მიმართულება. ჯეპრა არა მხოლოდ კომუნიკატორის როლს ასრულებს სპორტული კულტურის დანერგვისა და განვითარების საქმეში, არამედ გულშემატკივრობს და როგორც მხარდამჭერი მუდმივად ჩართულია სპორტული აქტივობების დაგეგმვა-განვითარების პროცესებში.

ორგანიზაცია, მის მიერ დაგეგმილი სპორტული ღონისძიება და სამიზნე ჯგუფები შეხების წერტილებით უკავშირდებიან ერთმანეთს და ქმნიან სამკუთხედს, სადაც მნიშვნელოვანია, ერთის მხრივ, გაიზარდოს ლოიალურობისა და ნდობის ხარისხი და, მეორეს მხრივ, მომხმარებელს გაუჩნდეს ემოციური დამოკიდებულება კომპანიის მიმართ და მიიღოს გადაწყვეტილება სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობისა და მისი მხარდაჭერის თაობაზე.

კომუნიკაციის ორმხრივი პროცესების ეფექტიანი მართვა მოითხოვს მომხმარებლის ღირებულებებისა და ფასეულობების სიღრმისეულ შესწავლასა და გაანალიზებას, სტერეოტიპული მიდგომების გამოვლენასა და მათი გავლენების შეფასებას საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე, მომხმარებლების ქცევის შეცვლისა და გულშემატკივრებად გადაქცევის მიზნით.

 ჯეპრას ღონისძიებების მართვის გუნდთან ერთად თქვენ შეძლებთ:

 • გამართოთ საკომუნიკაციო პლატფორმა, შეიმუშავოთ სტრატეგია, შექმნათ და მართოთ კონტენტი, უზრუნველყოთ მომხმარებელთა ციფრული და სოციალური ჩართულობა;
 • შექმნათ ფასეული შეთავაზება, რომელიც შეესაბამება თქვენს მისიას და მისაღები იქნება ყველა დაინტერესებული მხარისთვის;
 • დაუკავშირდეთ ნებისმიერი სფეროდან პოტენციურ მხარდამჭერებს და აწარმოოთ მათთან მოლაპარაკებები;
 • დააინტერესოთ და შემოიკრიბოთ ფასეული წინადადადების მხარდამჭერი ჯგუფები;
 • შეარჩიოთ და ჩამოაყალიბოთ აზრის ლიდერების ჯგუფები, რომელთა სიტყვა ფასეული იქნება საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებისთვის
 • დაამყაროთ მჭიდრო და გრძელვადიანი კავშირი მედიასთან
 • დაგეგმოთ ღონისძიება და მართოთ პროცესები.
მიწერე კონსულტანტს
ელენე თაყაიშვილის
11@gepra.ge
კორპორაციული კომუნიკაციები

 

კორპორაციული კომუნიკაციები – ეს არის გაერთიანება ყველა იმ საკომუნიკაციო აქტივობის, რაც მოქმედებს კორპორატიული იდენტობის ჩამოყალიბებაზე, მისიის და მთავარი ღირებულებების სწორად წარმოჩენაზე, როგორც ორგანიზაციის შიგნით, ისე გარეთ – დაინტერესებულ მხარეებთან, ინვესტორებთან, მთავარობასთან თუ საზოგადოებასთან ურთიერთობაში.  აქ ყველა გადაწყვეტილებას საფუძვლად უდევს ორგანიზაციის მისია და ფილოსოფია და სწორედ ეს გვეხმარება განვსაზღვროთ თქვენი კომპანიის კორპორატიული პოლიტიკა და მისი შესაბამისი კომუნიკაცია.

ტაქტიკა ასეთია:  ჩვენ თქვენთან ერთად ვსწავლობთ ორგანიზაციის მთავარ ღირებულებებს და ვსაზღვრავთ კომპანიის საკომუნიკაციო პოლიტიკას ყველა მიმართულებით – იქნება ეს საზოგადოებასთან ურთიერთობა, სოციალური პასუხისმგებლობა (CSR) , მთავრობასთან  (GR,), თანამშრომლებთან (HR) თუ ინვესტორებთან (IR) ურთიერთობა.

ერთად ვისახავთ მიზანს შიდა და გარე კომუნიკაციების ეფექტიანი წარმართვისთვის და გთავაზობთ შედეგზე ორიენტირებულ ქმედებათა ერთობლიობას, სადაც შიდა და გარე კომუნიკაციების მიმდინარეობა არის თანმიმდევრული – ორგანიზაციის კულტურის, ფილოსოფიის, კორპორატიული იდენტობის სწორი წარმოჩენისთვის.

თანამშრომლები, სთეიქჰოლდერები, კლიენტები, მომწოდებლები – ეს ის ჯგუფებია, რომლებიც თქვენი ბიზნესის მდგრად განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. კორპორატიული კომუნიკაციები სწორედ მათზეა მიმართული.

ჯეპრას ექსპერტთა გუნდი, კონსულტანტები, რომლებსაც მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ მიღებული მსხვილ საერთაშორისო ბიზნეს კომპანიებში, ითვალისწინებენ კორპორატიული კომუნიკაციების საერთაშორისო ტრენდებს, მიდგომას, და პრაქტიკას.

ჯეპრას გუნდი გთავაზობთ:

 • კორპორაციული კომუნიკაციის ტონის განსაზღვრა
 • შიდა კორპორაციული კომუნიკაციების სტრატეგიის განსაზღვრა
 • გარე აუდიტორიასთან კორპორაციული კომუნიკაციის სტრატეგიის განსაზღვრა
 • კორპორაციული საკომუნიკაციო არხების შექმნა
 • შიდა (თანამშრომლებისთვის) კორპორაციული საკომუნიკაციო საშუალებები (გაზეთები, ჟურნალები, ინტრანეტი, საინფორმაციო კედლები, ა.შ.)
 • გარე აუდიტორიისთვის კორპორაციული საკომუნიკაციო საშუალებები (კორპორაციული გაზეთი / ჟურნალი, წლიური ანგარიში, e-mail კომუნიკაცია, ა.შ.)
 • კორპორაციული კომუნიკაციების აქტივობათა გეგმის შემუშავება და განხორციელება
 • თანამშრომელთა ტრენინგები და ვორქშოფები შემდეგ საკითებში: კორპორაციული სტილის / დიზაინის გამოყენება, საკომუნიკაციო ტონი, კომპანიის გზავნილები, კორპორაციული პოლიტიკა, მისია და ღირებულებები, მედიასთან ურთიერთობის კორპორაციული პოლიტიკა და გაიდლაინები, კრიზისული სიტუაციების მართვის პროცესები.
მიწერე კონსულტანტს
თეონა ხმელევსკის
11@gepra.ge
საკომუნიკაციო კამპანიები

 

საკომუნიკაციო კამპანიებს ხშირად საგანმანათლებლო, დამოკიდებულებებისა და ქცევის შეცვლის მიზნითა და დანიშნულებით აწარმოებენ. კამპანიები, თავისი არსით, წინასწარ დაგეგმილი და მიზანმიმართული ღონისძიებების სისტემაა, რომლის საბოლოო მიზანია ორგანიზაციის მყარი, დადებითი რეპუტაციის შექმნა და მხარდაჭერა.

რეპუტაციაზე ზრუნვა მუდმივი პროცესია და მასზეა დამოკიდებული კომპანიის იმიჯიც და ცნობადობაც. რაც უფრო მეტი სეგმენტი აფასებს ორგანიზაციას დადებითად, მით უფრო  მაღალია ორგანიზაციის ცნობადობის ხარისხი. ამას კი საფუძვლად უდევს  არა მარტო ორგანიზაციის წარსული და განხორციელებული მიღწევები, არამედ დაგეგმილი პროექტები, სამომავლო მიზნები და ხედვები.

ჯეპრას გუნდის გამოცდილება ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების განხორციელების მიმართულებით დაგეხმარებათ, შექმნათ და მართოთ შედეგზე ორიენტირებული გრძელვადიანი კამპანიები. ჩვენ ვქმნით არა მხოლოდ კრეატიულ იდეებს, რაზეც ბევრს ისაუბრებენ, არამედ ვმუშაობთ სტრატეგიული კამპანიების დაგეგმვაზე, რათა წარუშლელი შთაბეჭდილება მოვახდინოთ სამიზნე ჯგუფებზე და ხელი შევუწყოთ ორგანიზაციის რეპუტაციის გაძლიერებას, იმიჯის შექმნასა და ცნობადობის ამაღლებას.

საკომუნიკაციო კამპანიების განხორციელება დაფუძნებულია შემდეგ პრინციპებზე:

 • სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრა, მათი საჭიროებებისა და სურვილების შესწავლა და კვლევაზე დაყრდნობით საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება
 • ინოვაციური სტრატეგიის შექმნა, რომელიც გააერთიანებს გრძელვადიან პროექტებს
 • საკომუნიკაციო აქტივობების განხორციელება თანმიმდევრული და წინასწარ გაწერილი გეგმის მიხედვით
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების წარმოება, რაც გულისხმობს საკომუნიკაციო არხების ფართო სპექტრის გამოყენებას, გზავნილების სწრაფად და ეფექტიანად გავრცელების მიზნით სხვადასხვა აუდიტორიაში;
მიწერე კონსულტანტს
ელენე თაყაიშვილის
11@gepra.ge
მისიის მოდელის ტილო

 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მართვის სტილი და პრინციპები განსხვავდება კომერციული ორგანიზაციებისგან, რაც გამოწვეულია მათი სამიზნე აუდიტორიასა თუ სერვისების ბენეფიციარებს შორის განსხვავებით.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ორგანიზაციული განვითარებისათვის საჭირო ფინანსების სიმწირე – მათ მიერ კონკრეტული პროექტის ფარგლებში მოპოვებული დაფინანსების მიმართვა შესაძლებელია და საკმარისია მხოლოდ ამ კონკრეტული პროექტის ფარგლებში დასახული ამოცანების მისაღწევად. შედეგად კი, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ორგანიზაციული განვითარება და მდგრადობა დგება საფრთხის ქვეშ.

ერთის მხრივ, ბიზნეს-გეგმის კლასიკური ფორმატი მესამე სექტორის ორგანიზაციებისთვის შინაარსობრივად რთული, მოუხერხებელი და გამოუსადეგარია, მეორეს მხრივ კი, პროექტების მიხედვით დაგეგმვა იწვევს ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზნების დანაწევრებას და ხელს უშლის  სრული სურათის აღქმას.

ჯეპრა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს თავაზობს განვითარების ინოვაციური მოდელის ჩამოყალიბებას, რომელიც მორგებულია არამომგებიანი, მისიაზე ორიენტირებული კავშირებისა და ფონდებისთვის.

ჯეპრას გუნდისა და ინოვაციური მეთოდოლოგიის დახმარებით, თქვენ შეძლებთ:

 • აღწეროთ, გაანალიზოთ, გააუმჯობესოთ, შეცვალოთ მისიის არსებული მოდელი;
 • შექმნათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მისიის მართვის ინოვაციური მოდელი;
 • შექმნათ ფასეული შეთავაზება, რომელიც შეესაბამება თქვენს მისიას;
 • შემოიკრიბოთ ფასეული შეთავაზების მხარდამჭერი ჯგუფები;
 • დააინტერესოთ დონორები თქვენი ფასეული შეთავაზებით;
 • ჩამოაყალიბოთ ბენეფიციარებისა და დონორების საჭიროებებზე მორგებული სერვისები/პროდუქტები;
 • მოახდინოთ თქვენი სერვისების არეალის გაფართოება და ბენეფიციარების რიცხვის ზრდა;
 • გააუმჯობესოთ კომუნიკაცია დონორებთან და ბენეფიციარებთან;
 • მართვადი და მოქნილი გახადოთ მისიის მიღწევის პროცესი;
 • დახვეწოთ ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესი.
მიწერე კონსულტანტს
ნუცა გალუმაშვილს
11@gepra.ge
ამბის თხრობა

 

თქვენს კომუნიკაციას უნდა გააჩნდეს უნიკალური შინაარსი, ადამიანური თვალსაზრისით გასაგები და შთამაგონებელი ნარატივი. თქვენს მიერ მოთხრობილი ამბავი შესაძლოა გავრცელდეს პოსტის, აუდიოჩანაწერის, ვიდეორგოლის თუ ვიდეომიმართვის, ფილმის ან სხვა მრავალრიცხოვანი ფორმატით.

ჩვენ ვსწავლობთ თქვენს ისტორიას და ჩვენ ვპოულობთ უნიკალურ ამბავს თქვენს ბრენდში, პროდუქტში, ისტორიაში, ვარჩევთ შესაბამის სტილს და ფორმატს, ვარჩევთ გავრცელების ოპტიმალურ არხებს, რათა ვუამბოთ თქვენი ისტორია თქვენსავე მომხმარებელს შთაგონებისა და აღმაფრენისთვის.

ეს სერვისი საშუალებას გაძლევთ:

 • წარსდგეთ აუდიტორიის წინაშე ბუნებრივი და არახელოვნური სახით, დაამყაროთ მასთან ემოციური კონტაქტი;
 • აქციოთ თქვენი აუდიტორია თქვენს გულშემატკივრად;
 • უშუალო, საქმიანი, მაგრამ არა გაუგებარი და რთული ენით, მოუყვეთ თქვენი ამბავი მომხმარებელს და თქვენს შესახებ მიაწოდოთ აუდიტორიას ინფორმაცია.
მიწერე კონსულტანტს
გიგა ხარებავას
11@gepra.ge
მართვის საკონსულტაციო მომსახურება

 

ორგანიზაციის წარმატება ფასდება მისი მისიის და დასახული მიზნების შესრულებით, იქ მომუშავე ადამიანების საქმიანობით და კმაყოფილების ხარისხით. ნებისმიერი ორგანიზაცია მიისწრაფის იდეალური შედეგისკენ, თუმცა ამ გზაზე ხშირად მნიშვნელოვანია გარე, მიუკერძოებელი ხედვა და შეფასება, რამაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცეს სამომავლოდ ზრდას და განვითარებას.

ორგანიზაციის ფუნქციონირების მოდელი, სტრუქტურა, პროცესები და პროცედურები, პროდუქტები და მომსახურება – ეს იმ მიმართულებების მცირე ჩამონათვალია, რომელიც საჭიროებს სწორ შეფასებას, დაგეგმვას და მართვას.

„ჯეპრას“ კვალიფიციურ და სფეროში პრაქტიკული გამოცდილების მქონე კონსულტანტებთან ერთად, თქვენ შეძლებთ:

 • ჩაატაროთ ორგანიზაციული მართვის პროცესების აუდიტი და აუდიტის შედეგებზე დაყრდნობით შეიმუშაოთ ახალი სტრუქტურა, ბიზნეს პროცესები და/ან პროცედურები;
 • შეაფასოთ პროდუქტი და მომსახურება, რომელსაც აწარმოებთ და ყიდით და შეისწავლოთ თქვენი მომხმარებლები (შექმნათ მომხმარებლის გამოცდილების რუკა – CJM);
 • შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით შეიმუშაოთ ორგანიზაციის ახალი ფუნქციონალური ბიზნეს მოდელი და/ან განაახლოთ არსებული;
 • შეიმუშაოთ და განახორციელოთ მომხმარებელზე და სამიზნე ჯგუფებზე ორიენტირებული, მარკეტინგული და საკომუნიკაციო სტრატეგია;
 • შექმნათ და განავითაროთ ეფექტიანი გუნდი;
 • დაგეგმოთ და მართოთ ცვლილებები;
 • შექმნათ პროექტების მართვის ოფისი და მოახდინოთ მისი ინტეგრირება სტრუქტურაში ან ისარგებლოთ გარე კონსულტანტების სერვისებით კონკრეტული პროექტებისთვის;
მიწერე კონსულტანტს
საბა ჯაჯანიძეს
11@gepra.ge
სამოქალაქო ორგანიზაციების პიარი

 

სამოქალაქო სექტორის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო აქტივისტების როლი მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია საზოგადოებრივი პროცესების უკეთესად წარმართვასა და პოზიტიურად განვითარებაში.

 • ჩვენ მხარს ვუჭერთ ადგილობრივ და საერთაშორისო სამოქალაქო ორგანიზაციებს აწარმოონ აქტუალური საკითხების კომუნიკაცია და მოახდინონ საზოგადოების ჩართულობა პრობლემების აქტუალიზაციასა და მოგვარებაში;
 • ჩვენ ვეხმარებით სამოქალაქო სექტორს, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობითა და მხარდამჭერების დახმარებით, მნიშვნელოვანი საინფორმაციო და საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელებასა და საინფორმაციო სივრცეში გააქტიურებაში 

სამოქალაქო ორგანიზაციების პიარი – პროდუქტები

 • საჭიროებათა კვლევის ანგარიში
 • ქცევის შეცვლის კამპანიები
 • ცნობიერების ამაღლების კამპანიები
 • მოხალისეთა მობილიზაციის კამპანიები
 • ადვოკატობის სტრატეგია
 • ადვოკატობის კამპანიები
მიწერე კონსულტანტს
კახა მაღრაძეს
11@gepra.ge
გარემოსდაცვითი პიარი

 

გარემოს დაცვის, კლიმატის ცვლილებისა და ეკოლოგიური საკითხები გლობალური და ეროვნული დღის წესრიგის პრიორიტეტული პუნქტია, რაც დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება.

მთავრობები, საერთაშორისო და ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციები, ტრანსნაციონალური კორპორაციები და ლოკალური ბიზნესები მეტ ყურადღებას აქცევენ გარემოსდაცვითი პრინციპების დანერგვას და ეკოლოგიური პრობლემების ფართო კომუნიკაციას.

 • ჩვენ კლიენტებს ვთავაზობთ, სამეცნიერო და პროფესიული თემატიკის პოპულარულ ენაზე დამუშავებას და სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო, ცნობიერების ამაღლების, ასევე ქცევის ცვლილების კამპანიის განხორციელებას
 • ჩვენ ვეხმარებით ბიზნესკომპანიებსა და საჯარო უწყებებს გარემოსდაცვითი საკითხების კომუნიკაციაში ფართო ჩართულობის უზრუნველყოფით, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობის წახალისების გზით

გარემოსდაცვითი პიარი – პროდუქტები

 • გავლენის შეფასებითი ანგარიში
 • გარემოსდაცვითი კომუნიკაციის სტრატეგია
 • ქცევის შეცვლის კამპანიები
 • ცნობიერების ამაღლების კამპანიები
 • გარემოსდაცვითი კომუნიკაციის ანგარიში
მიწერე კონსულტანტს
ქეთევან გალუმაშვილს
11@gepra.ge
შიდა კომუნიკაცია

 

ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გამართული შიდა კომუნიკაცია. ის საჭიროა, როგორც ორგანიზაციის ეფექტიანი ფუნქციობისთვის და  აუცილებელი ინფორმაციის შეუფერხებელი მიმოცვლის უზრუნველყოფისთვის, ასევე ორგანიზაციის თანამშრომლებში ერთიანი ხედვის, გუნდური სულისკვეთების ჩამოყალიბებისთვის.

შიდა კომუნიკაციის მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბებისთვის, საქმიანობის საწყის ეტაპზე იწყება ორგანიზაციაში არსებული შიდა კომუნიკაციის პროცესის ანალიზი, ძლიერი მხარეების და ხარვეზების გამოვლენა; ხდება ორგანიზაციის ძირითადი შიდა საკომუნიკაციო მიზნების და ამოცანების განსაზღვრა; ხორციელდება კონკრეტულად ორგანიზაციის საჭიროებებს მორგებული შიდა საკომუნიკაციო სქემის, პლატფორმის და პროცედურების შემუშავება; განისაზღვრება შიდა კომუნიკაციის ეფექტიანობის შეფასების კრიტერიუმები და (საჭიროების შემთხვევაში) კორექტირების მექანიზმი.

ორგანიზაციის ბიზნეს მიზნების და პროცესების გათვალისწინებით, ჩვენი ექსპერტები ეხმარებიან კლიენტებს ეფექტიანი შიდა კომუნიკაციის სისტემის ჩამოყალიბებაში, რისი მეშვეობითაც:

 • თანამშრომლები ინფორმირებულნი არიან ორგანიზაციის შიგნით და მის გარშემო მიმდინარე პროცესებზე; მთავარ სიახლეებსა, მიღწევებსა და გამოწვევებზე;
 • უფრო ეფექტიანად ხდება სამუშაო პროცესის კოორდინაცია;
 • ორგანიზაციის შიგნით, საკომუნიკაციო ბარიერების დაძლევა ხორციელდება;
 • თითოეულ თანამშრომელს აქვს საკუთარი ინიციატივის კოლეგებთან მიტანის საშუალება;
მიწერე კონსულტანტს
გიგა ხარებავას
11@gepra.ge
კრიზისების მართვა

 

თანამედროვე გარემოში, გახსნილ და გლობალური ხასიათის საინფორმაციო სივრცეში, სადაც აზრებისა და იდეების მუდმივი და მრავალფეროვანი გაცვლა ხდება, სადაც არ არსებობს შეზღუდვები და კრიტიკული კონტენტი ხშირია, ყველა ტიპის ორგანიზაცია მოწყვლადია ნეგატიური ინფორმაციის გავრცელების მიმართ, რაც აზიანებს მათ რეპუტაციას და საქმიან იმიჯს.

სხვადასხვა მასშტაბის საკომუნიკაციო კრიზისები ყოველდღიური დღის წესრიგის ნაწილია და ყველას სჭირდება სწორი და გრძელვადიან შედეგზე გათვლილი ანტიკრიზისული კომუნიკაცია.

 • ჩვენ ვთავაზობთ კლიენტებს: კრიზისის სრულ მართვას – პრობლემური საკითხის იდენტიფიკაციიდან დაწყებული, კონკრეტული ანტიკრიზისული გეგმის რეალიზაციითა და მიღებული შედეგების ანალიზით დამთავრებული, რაც ორიენტირებულია რეპუტაციის დაცვასა და გაძლიერებაზე გრძელვადიან პერსპექტივაში.
 • ჩვენ უზრუნველვყოფთ კრიზისული სიტუაციების პრევენციული მექანიზმებისა ფორმირებასა და დანერგვას ჩვენი კლიენტებისთვის, რაც გულისხმობს წინასწარი სტრატეგიების შემუშავებას და პოტენციურად სარისკო საკითხების გარშემო პოზიტიური კომუნიკაციის წარმოებას 

კრიზისების მართვა – პროდუქტები 

 • კრიზისების შეფასება და პროგნოზირება
 • კრიზისების მართვის გაიდლაინი
 • ანტიკრიზისული სტრატეგია
 • კრიზისების პრევენციის გეგმა
 • კრიზისის ზიანის შემცირების მექანიზმები
 • ანტიკრიზისული კამპანიები
მიწერე კონსულტანტს
კახა მაღრაძეს
11@gepra.ge
ფასეული შეთავაზების ტილო

 

ფასეული შეთავაზება არის ორგანიზაციის მომხმარებელზე ორიენტირებული განაცხადი, რომელიც ლაკონურად და გასაგებად გადმოსცემს პროდუქტის და სერვისის სარგებელს მომხმარებლისთვის და რომელიც სამომავლოდ უნდა გახდეს მომხმარებლის მიერ პროდუქტის / სერვისის შესყიდვის მოტივატორი.

ფასეული შეთავაზების შექმნა ყველა კომპანიისა თუ ორგანიზაციის სტრატეგიული ამოცანაა, რადგან სწორედ ის განსაზღვრავს მყიდველზე გავლენის ხარისხს, წარმოაჩენს უნიკალურ და კონკურენტებისგან განმასხვავებელ სარგებელს.

ფასეული შეთავაზების ტილო ქცევითი ფსიქოლოგიისა და დიზაინ-აზროვნების ელემენტებს შეიცავს და ფასეული შეთავაზების ვიზუალური გამოხატულებაა.

ჯეპრას ანალიტიკოსებთან ერთად, ფასეული შეთავაზების ტილოს შექმნით, თქვენ შეძლებთ:

 • დაამყაროთ მჭიდრო და გრძელვადიანი კავშირი მომხმარებელთან;
 • გაარკვიოთ თქვენი არსებული მდგომარეობა ბაზარზე და განსაზღვროთ პოზიციონირება;
 • მიუსადაგოთ სერვისები და პროდუქტები მომხმარებლების საჭიროებებს, სურვილებსა და შეთავაზოთ მათ პრობლემების მოგვარება;
 • ჩამოაყალიბოთ კომპანიის სამომავლო სტრატეგია;
 • მოახდინოთ საკომუნიკაციო არხებისა და კამპანიების ოპტიმიზაცია;
 • ჩამოაყალიბოთ კომპანიის მისია, ხედვა, ბრენდის ატრიბუტები (სლოგანი, ლოგო, მესიჯები დაშ);
მიწერე კონსულტანტს
მანჩო ონიაშვილს
11@gepra.ge
კვლევა და ანალიტიკა

 

ეფექტიანი საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავებისთვის, კამპანიის დაგეგმვა-განხორციელებისთვის და ბრენდინგისთვის, აუცილებელია სამიზნე აუდიტორიის აღქმის, განწყობების, ქცევის შესახებ ინფორმაციის ქონა. მისი მიღება შესაძლებელია, როგორც კონკრეტული პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევითი საქმიანობით, ასევე არსებული ანალიტიკური მასალის შესწავლით.

მოცემული ამოცანების შესრულებისთვის ჯეპრას კონსულტანტები უზრუნველყოფენ შემდეგი სახის კვლევითი საქმიანობის ორგანიზებას: თვისებრივი კვლევა – (ფოკუს ჯგუფები, ჩაღრმავებული ინტერვიუ, მინი ჯგუფები, სტანდარტული ჯგუფები, დიდი ჯგუფები); რაოდენობრივი კვლევა – (პირისპირ გამოკითხვა, სატელეფონო ინტერვიუ); მედია მონიტორინგი და ანალიზი; სოციალური მედიის კვლევა; კაბინეტური კვლევები; ვებ-კვლევები; სვოტ და პესტ ანალიზი; სტატისტიკური მასალის ანალიზი.

კვლევით მონაცემები საშუალებას მოგვცემს:

 • დეტალურად გავაანალიზოთ სამიზნე აუდიტორია;
 • მივიღოთ ინფორმაცია სამიზნე აუდიტორიაში ცალკეული ბრენდის, ორგანიზაციის, პროდუქტის, პერსონის ცნობადობის, პოზიტიური და ნეგატიური შეფასების შესახებ;
 • მივიღოთ ინფორმაცია სამიზნე აუდიტორიის პრეფერენციების, მოტივაციისა და ქცევითი მახასიათებლების შესახებ;
 • შევისწავლოთ პრიორიტეტული სამიზნე ჯგუფები და დაინტერესებული მხარეები;
 • ჩამოვაყალიბოთ მესიჯ-სტრატეგია;
 • შევარჩიოთ ოპტიმალური საკომუნიკაციო არხები;
 • შევიმუშაოთ ოპტიმალური მარკეტინგული კომუნიკაციების სტრატეგია;
 • შევაფასოთ საკომუნიკაციო აქტივობებისა და საკომუნიკაციო არხების ეფექტიანობა;
 • მოვახდინოთ პოტენციური კრიზისების იდენტიფიკაცია.
მიწერე კონსულტანტს
გიგა ხარებავას
11@gepra.ge
დაინტერესებული მხარეების ანალიტიკა და რუკის მომზადება

 

დაინტერესებული მხარეების ანალიტიკა წარმოადგენს მათი გავლენის და ინტერესის მიხედვით შეფასების მექანიზმს. რაც უფრო მაღალია ჩართული მხარეების გავლენა და ინტერესი, მით უფრო მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი მოთამაშეები არიან ისინი თქვენთვის.

დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირება, გავლენის და ინტერესების შეფასება, რუკაზე დატანა და გუნდის წევრებთან კომუნიკაცია. მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ორგანიზაციის, გაერთიანების და პროექტის წარმატებისათვის.

„ჯეპრას“ სტრატეგიული დაგეგმვის გუნდის დახმარებით, თქვენ შეძლებთ:

 • განსაზღვროთ, ვინ არიან თქვენი ჩართული მხარეები და მოამზადოთ მათი სრული სია;
 • საჭიროების შემთხვევაში, მოახდინოთ მათი დაჯგუფება მსხვილ სამიზნე ჯგუფებად;
 • შეავსოთ ინტერესთა მატრიცა და მიანიჭოთ პრიორიტეტები გავლენის მიხედვით;
 • მოამზადოთ დაინტერესებული მხარეების რუკა;
 • მოახდინოთ რუკის განხილვა თქვენს გუნდთან ერთად და ჩართული მხარეების გავლენებისა და ინტერესებიდან გამომდინარე დაგეგმოთ მათზე მიმართული აქტივობები.
მიწერე კონსულტანტს
გიგა ხარებავას
11@gepra.ge
განათლების მხარდაჭერა

 

მიუხედავად ბოლო წლების მნიშვნელოვანი მიღწევებისა, საქართველოს განათლების სისტემა ჯერ კიდევ ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას. თუ თქვენ განათლების სექტორში მოღვაწეობთ და გჭირდებათ ეფექტური საგანმანათლებლო პიარი, რომელიც გაწერილ დროში შესაბამის შედეგს მოგიტანთ, ჯეპრას გუნდი მზადაა დასახმარებლად. 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა,  სამეცნიერო-კვლევითმა ინსტიტუტებმა თუ სახელმწიფო ინსტიტუციებმა უნდა გამოიყენონ ყველა შესაძლებლობა, რათა სტუდენტებთან, მშობლებთან, თანამშრომლები, კურსდამთავრებულებთან, დონორებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ახალი, ინოვაციური გზებით დაამყარონ ეფექტური კომუნიკაცია.

ჯეპრას სპეციალისტების გუნდი სპეციალიზირებულია ეფექტური, შედეგებზე ორიენტირებული პიარკამპანიების და მიზნობრივი კომუნიკაციის წარმოებაში. ჩვენს კლიენტებს ვეხმარებით იპოვონ ახალი გზები ამ კონკურენტულ გარემოში ადგილის დასამკვიდრებლად და ისეთი უნიკალური გარემოს შესაქმნელად, რითიც ყველა დანტერესებულ მხარემდე მიიტანენ სწორ მესიჯებს, დაარწმუნებენ  განათლების მნიშვნელობაში და წარმოაჩენენ საკუთარ როლს ამ სფეროში მიმდინარე პროცესებში.

ჯეპრა გთავაზობთ განათლების სექტორში შემდეგი მიმართულებების დაგეგმვასა და მენეჯმენტს:

 • გარემოს და სამიზნე ჯგუფების შესწავლა
 • ადვოკატირება
 • სტრატეგიული დაგეგმვა
 • კამპანიების წარმოება
 • ციფრული და მედიაკამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება
 • აზრის ლიდერების ჩართვა, რომლებიც გავლენას მოახდენენ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების საკითხებზე
 • ღონისძიებების მართვა
 • მედიასთან ურთიერთობა
 • მთავრობასთან ურთიერთობა
მიწერე კონსულტანტს
რუსკა უსტიაშვილს
11@gepra.ge
ფინანსური სექტორის საკომუნიკაციო სერვისები

 

ფინანსური სექტორის განვითარებასა და წარმატებაზე უდიდეს ზეგავლენას ახდენს სამიზნე ჯგუფებთან სწორი, დროული და სისტემური კომუნიკაცია.

ფინანსური სექტორის გარემოსა და აუდიტორიის შესწავლა, მედია და საკომუნიკაციო სტრატეგიაზე მუშაობა, რეპუტაციის მართვა და შენარჩუნება, კრეატიული კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება, ფინანსური დაწესებულების წარმატებით პოზიციონირება და სხვა მრავალი პროცესი, წარმოადგენს ფინანსური სექტორის საკომუნიკაციო სერვისების მცირე ნაწილს, რომლებიც სისტემურ მიდგომას, დაგეგმვასა და განვითარებას საჭიროებს.

„ჯეპრას“ გუნდთან ერთად, თქვენ შეძლებთ:

 • შეისწავლოთ გარემო და სამიზნე ჯგუფები;
 • შეიმუშაოთ და განახორციელოთ თქვენს სამიზნე ჯგუფებზე მიმართული, ეფექტიანი საკომუნიკაციო სტრატეგია;
 • მართებულად გადაანაწილოთ თქვენს ხელთ არსებული მატერიალური და ადამიანური რესურსები;
 • წარმატებით მოახდინოთ თქვენი ორგანიზაციის პოზიციონირება;
 • შეაფასოთ მედია გარემო და დაამყაროთ თანამშრომლობითი ურთიერთობები მედია საშუალებებთან;
 • შექმნათ, შეინარჩუნოთ და განავითაროთ თქვენი ორგანიზაციის კორპორაციული რეპუტაცია;
 • ითანამშრომლოთ ბიზნეს მედიასთან და აწარმოოთ თქვენი კომპანიის ფინანსური შედეგების, მიღწევების და სიახლეების გამჭვირვალე და დროული კომუნიკაცია სამიზნე ჯგუფებთან.
მიწერე კონსულტანტს
ნუცა გალუმაშვილს
11@gepra.ge
ინვესტორებთან ურთიერთობა

 

თითოეული ქვეყანა სპეციფიკურია მისი საინვესტიციო გარემოს, მთავრობასთან ურთიერთობის და ბიზნეს პროცესების წარმართვის კუთხით. ინვესტორებთან ურთიერთობა არის სერვისი, რაც  მოიცავს ადგილობრივ ბაზარზე საერთაშორისო ინვესტორთათვის კომპლექსურ საკომუნიკაციო მხარდაჭერას.

საერთაშორისო ინვესტორებს ჯეპრას კომპეტენტური გუნდი სთავაზობს შემდეგი მიმართულების დაგეგმვა-განცორციელებას:

 • საინვესტიციო გარემოს ანალიზი
 • მთავრობასთან ურთიერთობა
 • B2B ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება
 • B2G ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება
 • საინფორმაციო პლატფორმების ადაპტირება ადგილობრივი ბაზრისთვის
 • საჯარო და კერძო პარტნიორობის პროექტების კომუნიკაცია

თქვენ გაქვთ საშუალება, მიიღოთ საკომუნიკაციო მხარდაჭერა ახალ ბაზარზე ეფექტურად დამკვიდრებისთვის იმ მიზნის მისაღწევად, რასაც თქვენს მიერ გაწეული ინვესტიცია ემსახურება.

მიწერე კონსულტანტს
ნუცა სუბელიანს
11@gepra.ge
კორპორაციული პასუხისმგებლობა

 

დღითიდღე იზრდება ბიზნესკომპანიებისა და მსხვილი კორპორაციების გავლენა საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე და ძლიერდება მათი პოზიციები ცხოვრების გლობალური მიმართულებების განსაზღვრის კუთხით, რაც ამავდროულად ზრდის ბიზნესის პასუხისმგებლობას საზოგადოებრივი საჭიროებების მიმართ და გამომწვევების საპასუხოდ.

დღეს კორპორაციული პასუხისმგებლობა სულ უფრო აქტუალური ხდება და ბიზნესკომპანიების სამოქალაქო პოზიცია უკვე აღარ არის არჩევანის საკითხი – ის ყველა იმ ბიზნესის მორალური ვალდებულებაა, რომელიც საზოგადოების ნაწილად აღიქვამს თავს.

 • ჩვენ ვეხმარებით ჩვენს კლიენტებს, რათა განსაზღვრონ კორპორაციული პასუხისმგებლობის ზოგადი სტრატეგია და ძირითადი პრიორიტეტები საზოგადოებაში არსებული პრობლემებისა და განვითარების პერსპექტივებიდან გამომდინარე.
 • ჩვენ ვახდენთ კორპორაციული პასუხისმგებლობის აქტივობების დაგეგმვას, ჩართული მხარეების განსაზღვრას და საქმიანობის განხორციელებას, რასაც მუდმივად თან ახლავს საკომუნიკაციო მხარდაჭერა და კლიენტების, როგორც პასუხისმგებლიანი კომპანიების წარმოჩენა საინფორმაციო სივრცეში.

კორპორაციული მართვა – პროდუქტები

 • გავლენის შეფასებითი ანგარიში
 • კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგია
 • პრო-ბონო სერვისების განვითარება
 • საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა
 • პოლიტიკის დოკუმენტები და შიდა რეგულაციები
 • კორპორაციული პასუხისმგებლობის კამპანიები
 • კორპორაციული პასუხისმგებლობის ანგარიში
მიწერე კონსულტანტს
თაკო ვარამაშვილს
11@gepra.ge
ინოვაციური ბიზნეს მოდელი

 

მსოფლიოში მიმდინარე ცვლილებები ფუნდამენტური და ინოვაციურია. იცვლება როგორც გარემო, ასევე აქამდე აპრობირებული სტრატეგიები და მეთოდოლოგიები, რომელიც აქამდე იდეალური და შეუცვლელი ჩანდა.

კონკურენციის ახალი ფაქტორები, კომპანიებს უბიძგებს, შეცვალონ პაექრობის ვექტორი და მუდმივად სიახლის მაძიებლის როლში ამყოფონ როგორც ლიდერები, ასევე მათი მიმდევრები. კონკურენციის მამოძრავებელი აღარ არის პროდუქციისა თუ სერვისის ხარისხი, ეს უკვე ბუნებრივი მოთხოვნაა. სანაცვლოდ, კონკურენცია მიმდინარეობს ფასეული წინადადების შეთავაზების სფეროში.

მენეჯმენტის საერთო ხედვის ჩამოყალიბება კომპანიის განვითარების პერსპექტივების შესახებ, ხელს უწყობს ორგანიზაციას არსებული გამოწვევების დაძლევასა და უნიკალური ბიზნეს მოდელის ჩამოყალიბებაში.

ინოვაციური ბიზნეს მოდელის შექმნა კონკურენტებისგან კომპანიის დიფერენციაციის საუკეთესო გზაა, რომელიც კრიტიკული ფაქტორების ურთირთკავშირის მეშვეობით უზრუნველყოფს გრძელვადიან წარმატებას.

ინოვაციური ბიზნეს მოდელის შექნის ძირითადი ამოცანა სფეროში არსებული დომინანტური ბიზნეს ლოგიკის მითების მსხვრევა, სტატუს-კვოს დარღვევა და ბიზნესის წარმოების ახალი  წესების შემოტანაა ბაზარზე.  ასეთი ტიპის მოდელის გამოყენებით, მსოფლიო სამეწარმეო რუკა  და ლანდშაფტი დრამატულად შეიცვალა, ხოლო კომპანიები, რომლებიც იყენებენ ინოვაციურ ბიზნეს მოდელს, მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების ათეულში არიან.

ჯეპრას ინოვატორების გუნდის დახმარებით და ინოვაციური ბიზნეს მოდელის დანერგვით, თქვენ შეძლებთ:

 • საკუთარი ბიზნესის პოტენციალის სრულყოფილად განსაზღვრას და არსებული ფინანსური, მატერიალური და ადამიანურ რესურსების სწორად გადანაწილებას, დამატებითი მოგების მიღების მიზნით;
 • ცვლილებების განხორციელებას დანაკარგების გარეშე;
 • მოქნილი სტრატეგიის მოკლე დროში ფორმულირებას, რომელიც ადაპტირებული იქნება გარემო ფაქტორების ცვლილებებზე;
 • ახალი ფასეული წინადადების შეთავაზებას მომხმარებლისთვის;
 • კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებას გრძელვადიან პერსპექტივაში;
 • უცხოურ ბაზრებზე წარმატებულ შესვლას;
 • ბიზნესის ახალი მიმართულებების ჩამოყალიბებას, სადაც თქვენ დააწესებთ თამაშის წესებს, შექმნით ახალ შეფასების სისტემას;
 • პროდუქტების, სერვისებისა და პროექტების სტანდარტიზებული შაბლონების შემუშვებას;
 • გუნდის შეკავშირებას, მათთვის მკაფიო მიზნების და ამოცანების დასახვის და საერთო მიზანში საკუთარი წვლილის განსაზღვრის გზით.
მიწერე კონსულტანტს
მანჩო ონიაშვილს
11@gepra.ge
ბრენდის პლატფორმის შემუშავება

 

ბრენდის ფორმირებისთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ იგი არ წარმოადგენს უბრალოდ მის სახელს, ლოგოს, გრაფიკულ ელემენტებს თუ მათ ერთობლიობას. ბრენდი, პირველ რიგში, არის ასოციაციები, რასაც ის იწვევს მომხმარებლებში, პარტნიორებში, თანამშრომლებსა და მთლიანად საზოგადოებაში.

ბრენდის პლატფორმის შემუშავების საწყის ეტაპზევე ხდება კონკრეტული ბრენდისთვის ოპტიმალური მეთოდოლოგიის შერჩევა. ბრენდის ფორმირება იწყება ორგანიზაციის, ბაზრის, მომხმარებლის შესწავლით.

მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე ხდება ბრენდის პოზიციონირების განსაზღვრა და ბრენდის პლატფორმის (მისია, ხედვა, ღირებულებები) შემუშავება.

შემდგომ ეტაპზე  ბრენდის პლატფორმის შესაბამისად ხდება მისი სახელის, ლოგოს და სლოგანის გენერირება; კრეატიული კონცეფციის განსაზღვრა, გრაფიკული სტანდარტების შემუშავება და მისი აქტივაციის გეგმის მომზადება.

ბრენდინგი საშუალებას გაძლევთ:

 • მთლიანობაში იქნას გააზრებული ორგანიზაციის აქტივობის ძირითადი იდეა, თუ რისთვის და ვისთვის არსებობს ბრენდი, რას აძლევს ის მომხმარებელს და ზოგადად საზოგადოებას;
 • განისაზღვროს ბრენდის მიერ წარმოებული პროდუქტის, სერვისის, აქტივობების დამახასიათებელი ნიშნები და რას ჰპირდება ის საკუთარ აუდიტორიას;
 • გამოიკვეთოს თქვენი ძირითადი უპირატესობები, მოხდეს კონკურენტებისგან დიფერენცირება;
 • მოხდეს თქვენი პროდუქტის/სერვისის ასოცირება გარკვეულ ემოციურ განწყობასთან;
 • მოხდეს ბრენდის ასოცირება ხარისხის სტანდარტებთან;
 • მოხდეს ლოიალური მომხმარებლების ჯგუფის ფორმირება, ბრენდთან ურთიერთობა გახდეს მათთვის ემოციური სარგებლის მომტანი.
მიწერე კონსულტანტს
გიგა ხარებავას
11@gepra.ge
ცვლილებების მართვა

 

ცვლილება პოზიტიური ცნებაა, რომელიც დაკავშირებულია წინსვლასთან, მოძრაობასთან, ინოვაციასთან, წარმატებასთან. თუმცა, იმისათვის რომ ცვლილების შედეგი ნამდვილად გახდეს წინსვლა და წარმატება, პროცესს სჭირდება მართვა.

ბიზნეს მოდელის ცვლილება, ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია, კომპანიების შერწყმა და გაერთიანება, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, რესტრუქტურიზაცია, ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის ცვლილება და მრავალი სხვა პროცესი არის ცვლილება, რომელიც მიმართულია კომპანიების და ორგანიზაციის წარმატების, ზრდისა და განვითარებისკენ და საჭიროებს მართვას.

„ჯეპრას“ ცვლილებების მართვის გუნდთან ერთად თქვენ შეძლებთ:

 • მკაფიოდ განსაზღვროთ და ჩამოაყალიბოთ, თუ რა შედეგების მიღწევა გსურთ დაგეგმილი ცვლილებებით;
 • შეიმუშაოთ ცვლილებების განხორციელების გეგმა, რომელიც მოიცავს: შესასრულებელ სამუშაოებს, გეგმის შესრულებაზე გავლენის მქონე შიდა და გარე ფაქტორებს, პოტენციურ რისკებს და რისკების მართვის გეგმას, მონიტორინგის და შეფასების მექანიზმებს და კრიტერიუმებს
 • მოახდინოთ მიზნების და მოსალოდნელი შედეგების გაცნობა თქვენი გუნდის წევრებისა და ჩართული მხარეებისათვის, მათი ცვლილებების პროცესში ჩართულობის და მხარდაჭერის უზრუნველყოფისთვის;
 • განახორციელოთ შემუშავებული გეგმა და მიაღწიოთ დასახულ მიზნებს;
 • უზრუნველყოთ მიღწეული შედეგების კომუნიკაცია გუნდის წევრების, დაინტერესებული მხარეებისა და სხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის.
მიწერე კონსულტანტს
საბა ჯაჯანიძეს
11@gepra.ge
ჯანდაცვის პიარი

 

ჯეპრას ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება, ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე მოვლენების, პროგრამების, პროექტების და რეფორმების საკომუნიკაციო მხარდაჭერაა.

ორგანიზაციის საქმიანობა მოიცავს სფეროში არსებული აქტუალური და ძირითადი პროექტების შესწავლას, მედიის და სხვა მოკავშირე მხარეების ინფორმირებას და ამოცანების შესაბამისად საკომუნიკაციო კამპანიების დაგეგმვა – განხორციელებას.

ჯეპრას გუნდში გაერთიანებულია სფეროს კომპეტენტური კონსულტანტები, რომელთა საქმიანობა მოიცავს, როგორც ჯანდაცვის საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი ჯანდაცვის პროექტების პიარ მხარდაჭერას. ჩვენ ვიკვლევთ მიმდინარე მოვლენებს საქართველოსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში და პროცესებზე დაკვირვებით განვსაზღვრავთ შესაძლო პოზიტიურ და ნეგატიურ გავლენებს საკომუნიკაციო პროექტების მართებულად დაგეგმვისთვის.

ჯეპრა გთავაზობთ ჯანდაცვის სექტორში შემდეგი მიმართულებების დაგეგმვასა და მენეჯმენტს:

 • ადვოკატირება
 • სტრატეგიული დაგეგმვა
 • ანტიკრიზისული კომუნიკაციები
 • B2B კომუნიკაციები
 • მედიასთან ურთიერთობა
 • მთავრობასთან ურთიერთობა
 • ინვესტორებთან ურთიერთობა
 • ღონისძიებების მართვა
მიწერე კონსულტანტს
ნუცა სუბელიანს
11@gepra.ge
ენერგეტიკის პიარი

 

ენერგეტიკის სექტორი ერთ-ერთი სწრაფად განვითარებადი სფეროა მთელ მსოფლიოში და მუდმივად არის საჯარო და პოლიტიკური განხილვის საგანი. საჯაროობა, ღიაობა და გამჭვირვალობა ამ სფეროს დამახასიათებელი თვისებებია, შესაბამისად კომუნიკაციის პრინციპებიც ამ ძირითად ფასეულობებს ეფუძნება.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით პრიორიტეტულია დიალოგის წარმოება და მუდმივი ინფორმირება ყველა დაინტერესებული მხარის, როგორიც არის საჯარო და კერძო სექტორი, ბიზნესი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, დამოუკიდებელი ექსპერტები და მოქალაქეები.

საინტერესო და ამავდროულად, საქმიანი კონტენტის შექმნა, რისკების შეფასება, წამოჭრილი საკითხების სწრაფი და ეფექტიანი გადაწყვეტა, კრიზისების პრევენცია და მართვა, – ეს ის ჩამონათვალია, რომელთა გადაჭრასაც ჯეპრას გუნდი დაგროვილი გამოცდილებით და ექსპერტული ცოდნით უზრუნველყოფს. ჩვენ ვავითარებთ, ხელს ვუწყობთ და ვიცავთ ჩვენი კლიენტების ინტერესებს, ვეხმარებით რეპუტაციის გაძლიერებასა და ბიზნეს ღირებულებების წარმოჩენაში.

ჯეპრას გუნდის დახმარებით, თქვენ შეძლებთ:

 • შეაფასოთ და გაანალიზოთ ენერგეტიკის სფეროში მიმდინარე აქტივობები, მედია გარემო, საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მქონე პირები;
 • შექმნათ ფასეული შეთავაზება, რომელიც შეესაბამება თქვენს მისიას;
 • შეიმუშავოთ დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობის სტრატეგია, შემოიკრიბოთ მხარდამჭერი ჯგუფები;
 • დაისახოთ მიზნები და დაგეგმოთ სტრატეგიული და გაზომვადი საკომუნიკაციო კამპანიები;
 • დაამყაროთ მჭიდრო და მეგობრული ურთიერთობები მედიასთან;
 • მოახდინოთ მიზნების და მოსალოდნელი შედეგების გაცნობა თქვენი გუნდის წევრებისა და ჩართული მხარეებისათვის;
 • შეიმუშაოთ კომუნიკაციის განხორციელების გეგმა, რომელიც მოიცავს: შესასრულებელ სამუშაოებს, გეგმის შესრულებაზე გავლენის მქონე შიდა და გარე ფაქტორებს, პოტენციურ რისკებს და რისკების მართვის გეგმას, მონიტორინგის და შეფასების მექანიზმებსა და კრიტერიუმებს;
 • შეიმუშავოთ ანტიკრიზისული გეგმა და საჭიროების შემთხვევაში სწრაფად და ეფექტიანად მართოთ კრიზისები;
 • მოიპოვოთ კონკურენტული უპირატესობა გრძელვადიან პერსპექტივაში;
მიწერე კონსულტანტს
თინათინ სამყურაშვილს
11@gepra.ge
მედიასთან ურთიერთობა

 

მასობრივი მედიასაშუალებები საზოგადოებრივი ცხოვრების, პოლიტიკის ფორმირებისა და აქტუალური საკითხების თაობაზე სხვადასხვა ჯგუფების ინფორმირებაში მნიშვნელოვან და უნიკალურ როლს თამაშობენ.

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციის ეფექტიანი წარმოებისთვის, მედიასაშუალებებთან მიზანმიმართულ ურთიერთობას და პოზიტიურ, შინაარსიან მედიაგაშუქებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება.

 • მედიასთან ურთიერთობის კუთხით, ჩვენ კლიენტებს ვთავაზობთ: მედიისთვის საინტერესო კონტენტის შექმნას, ტრენდებზე დაკვირვებითა და აქტუალური საკითხების, ასევე მედიასაშუალებების პრეფერენციების გაანალიზების გზით.
 • ჩვენ ვამზადებთ შესაბამის საინფორმაციო მასალებს, ვაწვდით მათ მედიასაშუალებებს და ვეხმარებით კლიენტებს მედიის ყურადღების ცენტრში მოხვედრასა და დაინტერესებაში.
 • მედიაგაშუქება არა რაოდენობრივი შედეგების, არამედ ხარისხიანი მედიამასალების მიღებას გულისხმობს, რაც რეალურად გავლენას ახდენს მედიის აუდიტორიაზე, სხვადასხვა ტიპის სოციალურ ჯგუფებზე და რაც ეხმარება ჩვენს კლიენტებს მათი რეპუტაციული და საკომუნიკაციო ამოცანების შესრულებაში.
 • მედიასთან ურთიერთობის თანამედროვე მიდგომა რედაქტორების, პროდიუსერების, ჟურნალისტებისა და მასობრივი მედიასაშუალებების ჩართულობას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათ მონაწილეობას გულისხმობს. ამ მხრივ, ჩვენ კლიენტებს სპეციფიკური მედიაღონისძიებებისა და მედიასთან თანამშრომლობის სხვადასხვა ინსტრუმენტის რეალიზაციას ვთავაზობთ.

მედიასთან ურთიერთობის ინსტრუმენტები: 

საინფორმაციო მასალები

 • პრესრელიზები
 • მედიაანონსები
 • პრესკიტი
 • პოდკასტები

მედიაღონისძიებები

 • პრესკონფერენციები
 • ბრიფინგები
 • სემინარები
 • ტურები
 • სამუშაო შეხვედრები
 • გაშუქება
 • ინტერვიუების ინიცირება
 • გადაცემებში მონაწილეობა
 • სიახლეების გაშუქება
 • კონფერენციები
 • მედიაკონკურსები
მიწერე კონსულტანტს
მაია ტაკაშვილს
11@gepra.ge
რეპუტაციის მართვა

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგული კომუნიკაციის მთავარი სამიზნე, რაც უზრუნველყოფს ორგანიზაციების, სოციალური ჯგუფებისა და ინდივიდების მდგრადი განვითარების საკომუნიკაციო მხარდაჭერას, რეპუტაცია და მისი ფორმირებისა და გაძლიერების მიმართულებით წარმოებული კომუნიკაციაა.

დღევანდელ ცვალებად და წინააღმდეგობებით სავსე გლობალურ გარემოში და ლოკალურ ბაზრებზე, მყარი და პოზიტიური რეპუტაცია, სტაბილური დაცვის ერთ-ერთი ყველაზე ქმედითი ინსტრუმენტია.

 • ჩვენ ვთავაზობთ კლიენტებს კონსულტაციასა და მხარდაჭერას, სწორედ მყარი და დადებითი რეპუტაციის შექმნასა და განვითარებას ემსახურება.
 • რეპუტაციის მართვის კუთხით, ჩვენი საქმიანობა მოიცავს სიტუაციის ანალიზს, არსებული ვითარების კვლევას, სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიის დამოკიდებულებისა და კეთილგანწყობის ხარისხის გაზომვას და სპეციფიკური, სტრატეგიული პროექტების რეალიზაციას, რაც მიმართულია რეპუტაციის დაცვისა და გაძლიერებისაკენ.

რეპუტაციის მართვა – პროდუქტები

 • რეპუტაციის კვლევა
 • რეპუტაციის განვითარების სტრატეგია
 • რეპუტაციის გაძლიერების კამპანიები
მიწერე კონსულტანტს
ნინი მეტრეველს
11@gepra.ge
საკომუნიკაციო აუდიტი

 

საკომუნიკაციო აუდიტი ზოგადად განსაზღვრავს წარმოებული კომუნიკაციის ეფექტიანობას, ასევე კლიენტის გარშემო არსებულ ფონს, გამოავლენს ძლიერ და სუსტ მხარეებს, რის საფუძველზეც შეგიძლიათ შეიმუშაოთ რეკომენდაციები და დაადგინოთ საინფორმაციო სივრცესა და რეპუტაციასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი რისკები.

 • საკომუნიკაციო აუდიტის დროს ფასდება: კლიენტის ძირითადი აუდიტორია, მათი აღქმა და დამოკიდებულება, კლიენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების აქტუალურობის მაჩვენებელი მედიასა და ინტერნეტსივრცეში.
 • საკომუნიკაციო აუდიტი იკვლევს კლიენტის მარკეტინგული კომუნიკაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის არსებულ პრაქტიკას, პროცესის მართვის ფორმებსა და სტანდარტებს, პასუხისმგებელი გუნდის შესაძლებლობას და მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას.
 • საკომუნიკაციო აუდიტის დროს ხდება როგორც მეორადი მონაცემების ანალიზი, მედიის მონიტორინგი, ინტერნეტის სტატისტიკისა და სხვადასხვა დოკუმენტაციის ანალიზი, ასევე რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევების ჩატარება, რათა შედგეს ერთიანი სურათი და მიღებული მონაცემების საფუძველზე მომზადდეს მოკლე ან ვრცელი შეფასებითი ანგარიში.

საკომუნიკაციო აუდიტი – პროდუქტები 

 • შიდა და გარე დაინტერესებული მხარეების კითხვარები
 • მედიამონიტორინგის ანგარიში
 • ინტერნეტკომუნიკაციის ანგარიში
 • შიდა და გარე გამოკითხვის ორგანიზება და ანალიზი
 • საკომუნიკაციო აუდიტის ერთიანი ანგარიში
მიწერე კონსულტანტს
საბა ჯაჯანიძეს
zurakiziria@gmail.com
მ.ალექსიძის 3, 0193, თბილისი, საქართველო • +995 32 47 00 42 • info@gepra.ge
მთავრობასთან ურთიერთობა

 

სახელისუფლებლო ორგანოები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მიმდინარე პროცესების, განვითარების ძირითადი ვექტორებისა და აქტუალური პოლიტიკის, ასევე ქვეყნებს შორის ურთიერთობის, საინვესტიციო და სოციალური ურთიერთობების განსაზღვრასა და ფორმირებაში.

ჩვენ ვეხმარებით ჩვენს კლიენტებს, რომ სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებთან კონსტრუქციული და გამართული კომუნიკაციის წარმოების, პოლიტიკის განსაზღვრაში მონაწილეობისა და სხვადასხვა საკითხის ადვოკატობის გზით, ბიზნეს და სამოქალაქო ორგანიზაციებმა, საინიციატივო და ახალგაზრდულმა ჯგუფებმა საკუთარი ინტერესების დაცვასა და პოზიტიური ცვლილებების დანერგვაში აქტიური მონაწილეობა მიიღონ.

 • მთავრობასთან ურთიერთობა მოიცავს, როგორც საჯარო პოლიტიკის პრაქტიკისა და საკანონმდებლო სივრცის ანალიზს, ასევე კონკრეტული სამოქმედო გეგმის ფორმირებასა და რეალიზაციას, რაც კლიენტის კონკრეტულ საჭიროების რეალიზაციასა და სამთავრობო/ სახელისუფლებლო ორგანოებთან თანამშრომლობის უზრუნველყოფას ემსახურება
 • მთავრობის წარმომადგენლებთან პირდაპირი ურთიერთობის დამყარებისა და საინფორმაციო სივრცეში სხვადასხვა საკითხის აქტუალიზაციის გზით, შესაძლებელია სპეციფიკური მიზნებისა და ამოცანების შესრულება
 • მთავრობასთან ურთიერთობა გულისხმობს არა მხოლოდ საჯარო ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან, არამედ ხელისუფლების ძირითად სტეიკჰოლდერებთან: საზოგადოებრივ გაერთიანებებთან, სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, ბიზნესკომპანიებთან და სხვა ტიპის გავლენის ჯგუფებთან კომუნიკაციას და მათი პროცესებში ჩართულობის უზრუნველყოფას.

მთავრობასთან ურთიერთობა – პროდუქტები

 • საჭიროებათა ანალიზის შეფასებითი ანგარიში
 • მთავრობასთან ურთიერთობის სტრატეგია
 • მთავრობასთან ურთიერთობის სტრუქტურის ფორმირება
 • მიმდინარე კონსულტაციები მთავრობასთან ურთიერთობის მიმართულებით
 • ერთობლივი პროექტების შემუშავება და განხორციელება
მიწერე კონსულტანტს
ნუცა სუბელიანს
zurakiziria@gmail.com
მ.ალექსიძის 3, 0193, თბილისი, საქართველო • +995 32 47 00 42 • info@gepra.ge
სტარტაპიარი

 

სტარტაპად მიიჩნევა ის ბიზნესი, რომელიც მაღალატექნოლოგიური და ინოვაციური მიდგომებით ხელმძღვანელობს. ნოვატორობა იდეაშია, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს როგორც ახალი პროდუქტის შექმნას, ასევე ინოვაციური მარკეტინგული აქტივობების გამოყენებას პროდუქტის რეალიზაციასა და მის პოპულარიზაციაში.

ჯეპრა ხელს უწყობს ბიზნესის ამ მიმართულებას განვითარებაში და თანამშრომლობს სტარტაპერებთან როგორც დაფინანსების მოძიების, ასევე მათი მუშაობის საწყისი ეტაპიდანვე.

ჯეპრას გუნდთან ერთად, თქვენ შეძლებთ:

 • მოახდინოთ თქვენი პროდუქტის/მომსახურების ვიზუალიაცია და ბრენდინგი
 • შეაფასოთ და გაანალიზოთ არსებული გარემო, შეისწავლოთ სამიზნე სეგმენტი
 • შეიმუშაოთ მარკეტინგული, საკომუნიკაციო, მედიის, ციფრული და სოციალური მედიის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;
 • დაგეგმოთ და განახორციელოთ სტრატეგიის შესაბამისი კამპანიები;
 • დაამყაროთ ურთიერთობები მედიასთან და საზოგადოებრივი აზრის ლიდერებთან;
 • შეიძინოთ ინტეგირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების მიმართულებით საბაზისო ცოდნა, რათა მომავალში თავად დაისახოთ საკომუნიკაციო მიზნები და იზრუნოთ მათ მიღწევაზე.
მიწერე კონსულტანტს
მანჩო ონიაშვილს
zurakiziria@gmail.com
მ.ალექსიძის 3, 0193, თბილისი, საქართველო • +995 32 47 00 42 • info@gepra.ge
ადვოკატობა

 

ადვოკატობა გულისხმობს, როგორც სოციალურად მნიშვნელოვანი თემების თაობაზე საზოგადოების ინფორმირებას და ჩართულობის სტიმულირებას, აგრეთვე საზოგადოების მობილიზაციას კონკრეტული შედეგების მიღწევისათვის. ადვოკატირების კამპანია უნდა გააჩნდეს, როგორც ემოციური მუხტი, რომ შთააგონოს მხარდამჭერთა ჯგუფები, ასევე განსაზღვრული მიზნები და მკაფიო პასუხი, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი მათი მიღწევა და რას მოუტანს ეს საზოგადოებას.

აღნიშნული მიზნების განხორციელებისთვის აუცილებელია: კამპანიის საწყის ეტაპზე არსებული სიტუაციის ანალიზი; პოტენციურ მხარდამჭერთა და მოწინააღმდეგეთა იდენტიფიკაცია;  მხარეთა მოტივაციისა და არგუმენტაციის ანალიზი;  მესიჯ-სტრატეგიის ფორმირება; კამპანიის მართვის (კოორდინაციის) და ექსპერტების გუნდების ფორმირება; კამპანიის დაგეგმვა, მიმდინარეობის მონიტორინგი და კორექტირება.

ეფექტიანად დაგეგმილი და განხორციელებული ადვოკატობის კამპანიის შედეგად მოხდება:

 • საზოგადოების ინფორმირება და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება სოციალურად მნიშვნელოვანი თემების შესახებ;
 • მხარდამჭერთა ქსელის ფორმირება;
 • კონსულტაციების ორგანიზება დაინტერესებულ მხარეებთან და გადაწყვეტილების მიმღებებთან;
 • მედიის და გავლენიანი პირების ჩართულობის უზრუნველყოფა;
 • პროგრამული დოკუმენტების შემუშავება კამპანიის მიზნებიდან გამომდინარე;
 • საკომუნიკაციო მასალების დამზადება-გავრცელება;
 • აქტივობების დაგეგმვა განხორციელება.
მიწერე კონსულტანტს
ელენე თაყაიშვილის
zurakiziria@gmail.com
მ.ალექსიძის 3, 0193, თბილისი, საქართველო • +995 32 47 00 42 • info@gepra.ge
სტრატეგიული დაგეგმვა

 

ორგანიზაციის სტრატეგია წარმოადგენს მისი არსებული მმართველი გუნდის ხედვას, თუ სად ვართ, სად გვინდა ვიყოთ და როგორ უნდა მივაღწიოთ სასურველ მიზნებს. სტრატეგიაზე დაფუძნებული მართვა, გვაძლევს საშუალებას ორგანიზაციის ყოველდღიური საქმიანობა წარვმართოთ სტრუქტურირებული და სისტემური მიდგომით, რათა დადგენილი პერიოდულობით და კრიტერიუმებით შევაფასოთ ორგანიზაციის და გუნდის წევრების ინდივიდუალური შედეგები, გამოვავლინოთ მიღწევები და გამოწვევები, დავგეგმოთ შემდგომი ნაბიჯები.

„ჯეპრას“ სტრატეგიული დაგეგმვის გუნდის დახმარებით, თქვენ შეძლებთ:

 • შეაფასოთ არსებული მდგომარეობა როგორც შიდა, ასევე გარე ჩართული მხარეების ხედვის საფუძველზე;
 • ორგანიზაციის გუნდის წევრების ჩართულობით გამოავლინოთ ორგანიზაციის ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები; შეიმუშაოთ გრძელვადიანი ხედვა და განსაზღვროთ მისია;
 • შეაფასოთ თქვენი ჩართული მხარეები (stakeholders) და მოახდინოთ მათი დატანა რუკაზე (stakeholder mapping);
 • დაისახოთ კონკრეტული და გაზომვადი მიზნები და ამოცანები, რომელიც დაგეხმარებათ მისიის შესრულებასა და ხედვის რეალიზებაში;
 • შეიმუშაოთ დეტალური სამოქმედო გეგმა და განსაზღვროთ თითოეული აქტივობის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები;
 • განსაზღვროთ სტრატეგიის შესრულების მონიტორინგის და შეფასების პერიოდულობა და კრიტერიუმები;
 • უზრუნველყოთ მიღწეული შედეგების კომუნიკაცია გუნდის წევრების, დაინტერესებული მხარეების და სხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის.
მიწერე კონსულტანტს
ანუკი ცხოვრებაძეს
zurakiziria@gmail.com
მ.ალექსიძის 3, 0193, თბილისი, საქართველო • +995 32 47 00 42 • info@gepra.ge
ბრენდის იდენტიფიკაცია

 

ბრენდის კომუნიკაცია არ შემოიფარგლება მხოლოდ ვერბალური მხარით.  განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ბრენდის იდენტიფიკაციას, რომელიც, ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს ბრენდის ამოცნობას და, მეორეს მხრივ, გრაფიკული (და სხვა არავერბალური) ფორმით გადმოსცემს  ბრენდის კონცეფციას.

საზოგადოების დიდი ნაწილი ბრენდის გაცნობას მისი იდენტიფიკაციით იწყებს. ის ქმნის პირველად შთაბეჭდილებას, რომელიც დიდწილად განსაზღვრავს თუ მთლიანობაში რამდენად მიიღებს ბრენდის კომუნიკაციას. ბრენდის იდენტურობის შემუშავებისას არსებითია, არა მხოლოდ მისი ესთეტიური მხარე, არამედ მისი შესაბამისობა ბრენდის პლატფორმასთან.

ბრენდის იდენტიფიკაციის შექმნის პროცესი მოიცავს რამდენიმე ეტაპს, ლოგოს პირველადი ვერსიების გენერირება და ტესტირებიდან და კორპორატიული ფერების შერჩევიდან დაწყებული, ბრენდბუქის და პროდუქციის შეფუთვის შექმნით დამთავრებული.

ბრენდის იდენტიფიკაციის ნაწილს შესაძლოა წარმოადგენდეს აგრეთვე აუდიო იდენტიფიკატორები.

ბრენდის იდენტიფიკაციის მეთოდოლოგიის მეშვეობით, თქვენ მიაღწევთ, რომ:

 • თქვენი ბრენდის ვიზუალური სახე ასოცირდებოდეს მის ღირებულებებთან, ქმნიდეს ბრენდის პლატფორმის შესაბამის ემოციურ განწყობას;
 • პროდუქტის შემთხვევაში, ქმნიდეს მისი შეძენის იმპულსს მომხმარებლისთვის;
 • ბრენდის გრაფიკული სახე იყოს ამოცნობადი, მომხმარებელი მას ცნობდეს თვალის ერთი შევლებით;
 • ბრენდს გააჩნდეს კორპორატიული დოკუმენტაციის, სარეკლამო საკომუნიკაციო მასალებისა თუ ბრენდირებულ სუვენირების ერთიანი სტილი;
 • გაგაჩნდეთ სხვადასხვა სახის პოლიგრაფიული მასალების მზა შაბლონები.
მიწერე კონსულტანტს
მაშკა წულეისკირს
zurakiziria@gmail.com
მ.ალექსიძის 3, 0193, თბილისი, საქართველო • +995 32 47 00 42 • info@gepra.ge
ახალი ბიზნეს- მიმართულებების შექმნა

 

პროდუქტის ან სერვისის განვითარების და გაუმჯობესების პროცესში რთულია ახალი იდეების გენერირება. ასეთ დროს შემოქმედებითი აზროვნება და პრობლემის გადაჭრის უნარი მნიშვნელოვანია, რათა პროცესის მართვა მოხდეს ინოვაციური მეთოდით და მოიშალოს კრეატიულობის შემზღუდავი ყველა ბარიერი.

არსებული ბიზნესებისთვის თუ დამწყები სტარტაპებისთვის  ჯეპრაში შევიმუშავებთ ახალი ბიზნეს-მიმართულებების ჩამოყალიბების უნიკალური მეთოდოლოგიების ნაკრები.

ჩვენ ვმართავთ პროცესს, ხოლო ახალი პროდუქტი თუ სერვისი იქმნება თქვენი გუნდის მიერ იმ გამოცდილებასა თუ ხედვაზე დაყრდნობით, რომელიც წლების განმავლობაში დაგროვდა თქვენს ორგანიზაციაში.

ჯეპრას გუნდი დაგეხმარებათ:

 • შეცვალოთ, მოახდინოთ კომბინირება / ადაპტირება / მოდიფიცირება, ჩაანაცვლოთ, გააუქმოთ ან სხვა გამოყენება მოიფიქროთ არსებული პროდუქტებისა და სერვისებისთვის;
 • გააერთიანოთ ინოვაციური იდეები, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ახალი პროდუქტისა თუ ტექნოლოგიის შექმნა;
 • გააუმჯობესოთ პროდუქტი/სერვისი უკეთესი შედეგების მისაღებად;
 • შეცვალოთ პროცესი იმგვარად, რომ მიიღოთ ინოვაციური შესაძლებლობები და გადაჭრათ პრობლემები.
 • განსაზღვროთ როგორ მოაგვაროთ პრობლემა არსებული პროდუქტით;
 • გამოავლინოთ პროცესის ის ნაკლოვანებები, რომელთა აღმოფხვრაც გააუმჯობესებს არსებულ პროდუქტსა და სერვისს
მიწერე კონსულტანტს
რუსკა უსტიაშვილს
zurakiziria@gmail.com
მ.ალექსიძის 3, 0193, თბილისი, საქართველო • +995 32 47 00 42 • info@gepra.ge